Новини

Публічний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Боярка - ТОВ "Екосервіс Груп"

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Боярка

 

м. Боярка                                                                                                             01 травня 2020 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», в особі директора Ройтера Геннадія Семеновича, який діє на підставі Статуту (надалі Виконавець), відповідно до вимог законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, пропонує фізичним особам, які є індивідуальним Споживачем (надалі Споживач») отримати послуги з вивезення побутових відходів, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічний відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Споживачем, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в «Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, а також в інших законах України.

2. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 09.04.2020 р. №20/1 «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів на території міста Боярка» та відповідно до «Правил благоустрою території міста Боярка» затверджених Рішенням Боярської міської ради від 23.05.2019 № 56/1996.

Перелік послуг

3. Виконавець надає Cпоживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними, ремонтними, рідкими, небезпечними відходами, що входять до складу побутових.

4. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за безконтейнерною або контейнерною схемою.

5. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, об’ємом 1.1 куб.м., що належать Виконавцю. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 07:00 до 23:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

6. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за безконтейнерною схемою з 07:00 до 23:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

7. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовується контейнера, для розташування яких органом місцевого самоврядування відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям за адресою:

м. Боярка, вул. Білогородська – база декоративних культур.

Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за попередньою заявкою споживача, яка надається Виконавцю. Виконавцем не здійснюватиметься вивезення великогабаритних і ремонтних відходів, які залишені та/або знаходяться поза межами передбаченого для цього спеціального майданчика.    

8. Виконавець вивозить рідкі відходи за допомогою спеціалізованого автотранспорту за заявкою Споживача. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить рідкі відходи з 07:00 до 23:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

9. Виконавець вивозить небезпечні відходи за допомогою спеціалізованого автотранспорту за заявкою Споживача. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить небезпечні відходи з 07:00 до 23:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

10. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення вимог до якості послуг

11. Обсяг надання послуг з поводження з твердими, великогабаритними та ремонтними побутовими відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради від 19 вересня 2017 року № 48/5 «Про затвердження норми накопичення твердих побутових відходів на одного мешканця в рік та затвердження щільності твердих побутових відходів. Норми надання послуг з вивезення побутових відходів встановлюються і затверджуються виключно органами місцевого самоврядування.

12. Обсяг надання послуг з поводження з рідкими та небезпечними побутовими відходами визначається фактично.

13. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.

14. Критерієм якості наданих послуг за цим Договором є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача

15. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг; 9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання Договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

16. Споживач зобов’язується:

1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення побутових відходів;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 26 цього Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

11) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки Виконавця

17. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену нормами вивезення кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

4) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

5) вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);

6) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

7) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

8) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

18. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем Договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 26 цього Договору; 7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходами;

10) здійснювати захоронення побутових відходів і перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території міста Боярка;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

19. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Боярської міської ради від 09.04.2020 р. №20/1 «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів на території міста Боярка»:

1. Вартість надання послуг вивезення твердих побутових відходів:

 • для населення 90 грн. 50 коп. з ПДВ за 1м3. Тобто, 24 грн. 40 коп. на одну людину в місяць;
 • для бюджетних установ 100 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 110 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3.
 • тариф на послугу вивезення твердих побутових відходів за Біорозчинний пакет з логотипом (об’ємом 120 л) у м. Боярка 29 грн. 00 коп. з ПДВ

2. Вартість надання послуг вивезення великогабаритних побутових відходів:

 • для населення 324 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 345 грн. 69 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 361 грн. 03  коп. з ПДВ за 1м3.

3. Вартість надання послуг вивезення ремонтних побутових відходів:

 • для населення 324 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 345 грн. 69 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 361 грн. 03  коп. з ПДВ за 1м3.

4. Вартість надання послуг вивезення рідких побутових відходів:

 • для населення 97 грн. 06 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 105 грн. 91 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 120 грн. 04 коп. з ПДВ за 1м3.

5. Вартість надання послуг вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів:

 • для всіх об’єктів утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів – 272 грн. 35 коп. з ПДВ  за 1м3.

Для дошкільних навчальних закладів міста Боярка вартість надання послуг вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, у розмірі 50% від вартості вказаної в п.п. 1-5.

Вказані тарифи додатково подані на встановлення Виконавчому комітету Боярської міської ради.

20. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

21. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються у безготівковій формі.

22. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку.

23. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги Виконавець у строк, що не перевищує 30 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Про намір змінити вартість послуги її Виконавець повідомляє про це Споживачів у встановлені законодавством порядок і спосіб із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Нові тарифи на послуги застосовуються незалежно від укладення Додаткової угоди до цього Договору.

24. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується копіями пільгового посвідчення та індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків). Виконавець, здійснює повне нарахування пільговикам за вивезення побутових відходів у платіжних документах (без відображення розміру пільги).

Відповідальність сторін за порушення Договору

25. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг». За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 21 цього Договору. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до Договору

27. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до відома Споживачів Додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, по телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на офіційному сайті Боярської міської ради за посиланням: https://mistoboyarka.gov.ua/  та на офіційному сайті Виконавця за посиланням: http://Ekoservice.com.ua.

Внесення змін до цього Договору за ініціативою Споживача здійснюється шляхом укладання сторонами Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором. Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів або отримання Виконавцем Додаткової угоди про внесення змін до Договору Виконавець/Споживач, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця ( у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Споживачем/Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

Форс-мажорні обставини

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

29. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форсмажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору

30. Договір укладається строком на п’ять років і діє з 01.05.2020р. до 30.04.2025р.

31. Дія Договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його укладено, визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території міста Боярка; смерті фізичної особи – Споживача; прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця.

Інші умови договору

32. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Боярської міської ради за посиланням: https://mistoboyarka.gov.ua/ та на офіційному сайті Виконавця за посиланням: http://Ekoservice.com.ua.

Прикінцеві положення

33. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

Реквізити Виконавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП»; 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка,вул. Садова, 24-А; р/р UA793206490000026008056109789  у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ЄДРПОУ 32379428; ІПН 323794226549; тел. 044 457 93 31(32); 0967773700.


 

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (далі – ТОВ «Екосервіс Груп», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідної» (далі – Наказ №130), повідомляє про необхідність встановлення тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів).

Встановлення тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів - є необхідним кроком, оскільки рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради від 09.04.2020 р. №20/1 «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів на території міста Боярка», Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕКОСЕРВІС ГРУП" визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території м. Боярка строком на п’ять років, яке запропонувало наступну вартість надання послуг вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, а саме: 

1. Вартість надання послуг вивезення твердих побутових відходів:

 • для населення 90 грн. 50 коп. з ПДВ за 1м3. Тобто, 24 грн. 40 коп. на одну людину в місяць;
 • для бюджетних установ 100 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 110 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3.

 

№ п/п

Найменування статті витрат

%

Вартість для населення,  грн.

%

Вартість для бюджетних установ, грн.

%

Вартість для інших категорій споживачів, грн.

1.

Прямі витрати з оплати праці

 

41,24

 

43,68

 

45,14

1.1.

Основна заробітна плата

 

33,80

 

35,80

 

37,00

1.2.

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

 

 

1.3.

Єдиний соціальний внесок  для адміністративного апарату та виробничого персоналу

 

7,44

 

7,88

 

8,14

2.

Інші прямі витрати

 

7,62

 

11,21

 

16,62

2.2.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

7,62

 

11,21

 

16,62

3.

Загальновиробничі витрати

40

13,52

40

14,32

40

14,80

4.

Адміністративні витрати

15

6,19

15

6,55

15

6,77

5.

Собівартість

 

68,56

 

75,76

 

83,33

6.

Прибуток (10%)

10

6,86

10

7,58

10

8,33

 

Всього витрат (без ПДВ), грн

 

75,42

 

83,33

 

91,66

 

ПДВ 20%

20

15,08

20

16,67

20

18,33

7.

Всього витрат, (з ПДВ) грн.

 

90,50

 

100,00

 

110,00

 

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн.

 

90,50

 

100,00

 

110,00

 • тариф на послугу вивезення твердих побутових відходів за Біорозчинний пакет з логотипом (об’ємом 120 л) у м. Боярка 29 грн. 00 коп. з ПДВ

 

2. Вартість надання послуг вивезення великогабаритних побутових відходів:

 • для населення 324 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 345 грн. 69 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 361 грн. 03  коп. з ПДВ за 1м3.

№ п/п

Найменування статті витрат

%

Вартість для населення,  грн.

%

Вартість для бюджетних установ, грн.

%

Вартість для інших категорій споживачів, грн.

1.

Прямі витрати з оплати праці

 

119,32

 

120,54

 

124,20

1.1.

Основна заробітна плата

 

97,80

 

98,80

 

101,80

1.2.

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

 

 

1.3.

Єдиний соціальний внесок  для адміністративного апарату та виробничого персоналу

 

21,52

 

21,74

 

22,40

2.

Інші прямі витрати

 

65,00

 

66,00

 

67,00

2.2.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

65,00

 

66,00

 

67,00

3.

Загальновиробничі витрати

43

42,05

44

43,47

45

45,81

4.

Адміністративні витрати

16

19,09

17

20,49

18

22,36

5.

Собівартість

 

245,46

 

250,50

 

259,36

6.

Прибуток (10%)

10

24,55

15

37,57

16

41,50

 

Всього витрат (без ПДВ), грн

 

270,01

 

288,07

 

300,86

 

ПДВ 20%

20

54,00

20

57,61

20

60,17

7.

Всього витрат, (з ПДВ) грн.

 

324,01

 

345,69

 

361,03

 

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн.

 

324,01

 

345,69

 

361,03

 

3. Вартість надання послуг вивезення ремонтних побутових відходів:

 • для населення 324 грн. 00 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 345 грн. 69 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 361 грн. 03  коп. з ПДВ за 1м3.

№ п/п

Найменування статті витрат

%

Вартість для населення,  грн.

%

Вартість для бюджетних установ, грн.

%

Вартість для інших категорій споживачів, грн.

1.

Прямі витрати з оплати праці

 

119,32

 

120,54

 

124,20

1.1.

Основна заробітна плата

 

97,80

 

98,80

 

101,80

1.2.

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

 

 

1.3.

Єдиний соціальний внесок  для адміністративного апарату та виробничого персоналу

 

21,52

 

21,74

 

22,40

2.

Інші прямі витрати

 

65,00

 

66,00

 

67,00

2.2.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

65,00

 

66,00

 

67,00

3.

Загальновиробничі витрати

43

42,05

44

43,47

45

45,81

4.

Адміністративні витрати

16

19,09

17

20,49

18

22,36

5.

Собівартість

 

245,46

 

250,50

 

259,36

6.

Прибуток (10%)

10

24,55

15

37,57

16

41,50

 

Всього витрат (без ПДВ), грн

 

270,01

 

288,07

 

300,86

 

ПДВ 20%

20

54,00

20

57,61

20

60,17

7.

Всього витрат, (з ПДВ) грн.

 

324,01

 

345,69

 

361,03

 

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн.

 

324,01

 

345,69

 

361,03

 

4. Вартість надання послуг вивезення рідких побутових відходів:

 • для населення 97 грн. 06 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 105 грн. 91 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 120 грн. 04 коп. з ПДВ за 1м3.

№ п/п

Найменування статті витрат

%

Вартість для населення,  грн.

%

Вартість для бюджетних установ, грн.

%

Вартість для інших категорій споживачів, грн.

1.

Прямі витрати

 

38,65

 

41,36

 

45,99

2.

Загальновиробничі витрати

50

15,84

42

14,24

43

16,21

3.

Адміністративні витрати

20

7,73

18

7,44

19

8,74

4.

Собівартість

 

62,22

 

63,04

 

70,94

5.

Прибуток

30

18,67

40

25,22

41

29,09

 

Всього витрат (без ПДВ), грн

 

80,89

 

88,26

 

100,03

 

ПДВ 20%

20

16,18

20

17,65

20

20,01

6.

Всього витрат, (з ПДВ) грн.

 

97,06

 

105,91

 

120,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн.

 

97,06

 

105,91

 

120,04

 

5/ Вартість надання послуг вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів:

 • для всіх об’єктів утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів – 272 грн. 35 коп. з ПДВ  за 1м3.

№ п/п

Найменування статті витрат

Вартість ,  грн.

1.

Прямі витрати

6,10

1.1.

Основна заробітна плата

5,00

1.2.

Додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

1.2.

Єдиний соціальний внесок  для адміністративного апарату та виробничого персоналу

1,10

2.

Інші прямі витрати

2,75

2.2.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

2,75

2.

Загальновиробничі витрати

2,50

3.

Адміністративні витрати

1,22

4.

Собівартість

12,57

5.

Прибуток

3,77

 

Всього витрат (без ПДВ), грн

16,34

 

ПДВ 20%

3,27

6.

Всього витрат, (з ПДВ) грн.

16,34

 

Обсяг захоронених відходів, м3 (ліміт на рік)

60,00

 

 

 

 

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн.

272,35

Для дошкільних навчальних закладів міста Боярка вартість надання послуг вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, у розмірі 50% від вартості вказаної в п.п. 1-5.

Розрахунок тарифу на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів) здійснений відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010.

 Розрахунковим періодом є календарний місяць.
      У разі зміни вартості тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп» повідомляє не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.
      Періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів: Вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, здійснюється з 07:00 до 23:00 години, а також:
- вивезення відходів від багатоквартирних будинків, ЖБК, ОСББ – щоденно, відповідно до графіку вивезення ТПВ;

- вивезення відходів від житлових будинків з присадибними ділянками (приватний сектор) – 1 раз на тиждень, відповідно до графіку вивезення ТПВ;

- вивезення відходів від організацій, установ та підприємств міста - згідно графіку, що передбачено договором.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», згідно п.2 розділу ІІ Наказу №130, приймає зауваження та пропозиції від споживачів впродовж 7 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Боярка, пров. О. Ткаченка, 26А, 2 поверх, тел. 096 777 37 00. 

Також, за вказаною адресою з понеділка до п’ятниці з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. можливо укласти договір на надання послуг з поводження з побутовими відходами, а саме:

 • фізичні особи повинні мати при собі: паспорт, реєстраційний номер облікової карти платника податків, документи, що підтверджують право користування об’єктом нерухомого майна та кількість проживаючих в ньому осіб; 
 • юридичні особи повинні мати при собі: установчі документи та документи, що підтверджують право користування об’єктом нерухомого майна. 

 
Починаючи з 01 травня 2020 року до закінчення установленого на усій території України карантину, буде діяти ПУБЛІЧНЙ ДОГОВІР, зміст якого опублікований на офіційному сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», на сайті Боярської міської ради та на шпальтах газети Боярка-інформ.

Після закінчення установленого на усій території України карантину, мешканці міста Боярка повинні прибути за адресою: м. Боярка, пров. О. Ткаченка, 26А, 2 поверх, та особисто укласти договір на вивезення побутових відходів.          


Директор                               __________________                       Ройтер Г.С.

     

Опубліковано: 04 травня 2020, 17:38
Останні новини