Регламент Боярської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 2 сесії Боярської міської ради

VIІI скликання від 04.12.2020р.  №2/8

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Боярської міської ради

VIIІ скликання

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Боярська міська Рада - представницький орган місцевого самоврядування

 1. Боярська міська Рада (надалі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом;
 2. Регламент Ради (надалі - регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають  з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України;
 3. Загальний склад Ради – 34 депутати;
 4. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів Ради, міським головою, всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

 1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням з Погоджувальною Радою;
 2. Засідання Ради ведуться виключно державною мовою;
 3. Промовець, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

 

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

 1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України;
 2. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання Ради;
 3. Гласність в роботі Ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ, фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо;
 4. Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом  розміщення на офіційному веб-сайті Ради;
 5. Засідання Ради, її виконавчих органів транслюються он-лайн (за наявності технічної можливості) в мережі інтернет, а також на сайті Ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій;
 6. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи (осіб), яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, , репліки у нетверезому стані тощо);
 7. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб органів місцевого самоврядування, журналістів, фотографів, операторів та офіційно запрошених осіб), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів;
 8. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через стабільне функціонування офіційного сайту Ради. При функціонуванні сайту Ради повинні бути забезпечені:
 • розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів Ради та виконавчих органів;
 • технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту Ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповідні дії із інформацією;
 • технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань Ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;
 • розміщення результатів голосувань Ради та виконкому, протоколів і рішень засідань Ради, виконавчого комітету та її органів (постійних та інших комісій створених виконавчим комітетом, тощо);
 • розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень та забезпечення технічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);
 • розміщення інформації про міського  голову, його заступників, секретаря Ради, депутатів, яка включатиме автобіографії, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
 • розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами Ради. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 5 робочих днів.
 • розміщення інформації про річний, квартальний план роботи Ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання Ради та її органів;
 • розміщення звітів міського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
 • можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу посадових осіб Ради, депутатів, депутатських фракцій та груп)
 • контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалила будь-яку інформацію з сайту Ради. При цьому має бути забезпечено можливість надання такої інформації на вимогу будь-якої особи;
 • створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо).

 

Стаття 4. Публічність засідань

 1. Усі засідання Ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими, крім випадків, передбачених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

 

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади

 1. На будинку Ради встановлюється постійно піднятий Державний прапор України;
 2. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор громади.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ. СЕКРЕТАР РАДИ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

Стаття 6. Права та обов'язки депутата

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами,  виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень Ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат місцевої Ради притягується до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства;
 2. Депутат Ради зобов'язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним регламентом, в т.ч. брати участь у роботі Ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 3. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті Ради створюється інтернет-приймальня депутата Ради (за наявності технічної можливості), яка забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу Інтернет;
 4. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, місце та години прийому депутата, даних про одержані нагороди, подяки, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Такі відомості повинні розміщатись посадовими особами Ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними, наданими депутатом;
 5. Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями свого депутатського округу. Процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням Ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування;
 6. Депутат має право на депутатський звернення, яке оформлюється письмово і може надсилатись за вибором депутата через відділ апарату Ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що направляються через відділ апарату Ради реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники відділу апарату Ради контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники апарату Ради повідомляють про це відповідного депутата, посадових осіб Ради, постійну депутатську комісію з питань законності та регламенту;
 7. Депутат на території Боярської міської Ради має право на невідкладний прийом будь-якою посадовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади;
 8. Депутат має право порушувати питання про недовіру міському голові, особам, яких обирала Рада, а також про звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств.
 9. Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до відділу апарату Ради із вказівкою звіт та інформація якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні Ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності. Письмова пропозиція депутата спрямовується на секретаря Ради, який зобов’язаний підготувати на розгляд найближчої чергової сесії Ради проект рішення про заслуховування звіту чи інформації відповідного органу або посадової особи. Відділ апарату Ради повідомляє відповідний орган або посадову особу про дату і час пленарного засідання, на розгляд якого винесено питання щодо звіту (інформації) цього органу (посадової особи), а також зазначає предмет і обсяг звітування (інформування). У відповідності до ч. 2 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

 

Стаття 7. Помічники-консультанти депутата Ради

 1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої Ради визначаються окремим положенням та Законом України « Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 8. Депутатські групи

 1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата Ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень;
 2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.

Депутатська група складається не менш, як з 3 депутатів.

 

Стаття 9. Депутатські фракції

 1. Депутатські фракції Ради формуються депутатами Ради, які були обрані від партії;
 2. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш як двох членів;
 3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції;
 4. Міська Рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного забезпечення функціонування депутатських фракцій;

5.  Фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

 

Стаття 10. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування та копії протоколу установчих зборів депутатської групи/фракції. У письмовому повідомленні зазначаються: назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи);

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні Ради;

3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи);

4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи);

5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

 

Стаття 11. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські групи та фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

2. Депутатські групи та фракції мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи, фракції;

3. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях, що означає пропорціональне право на зайняття посад голів постійних комісій представниками депутатської групи та фракції.

 

Стаття 12. Комісії Ради

 1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим положенням;

2. Питання обрання заступника голови та секретаря комісії, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно. При обранні голів постійних комісій забезпечується реалізація права депутатських фракцій та груп на пропорційне представництво (загальна кількість посад голів приймається за 100% і співвідноситься із відсотковим показником чисельності членів депутатської групи або фракції до загального складу Ради). Розподіл посад голів у конкретних постійних комісіях здійснюється за загальним консенсусом керівників депутатських груп та фракцій. У випадку недосягнення згоди, розподіл проводиться жеребкуванням;

 1. Щорічно та по закінченні повноважень голова постійної комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної комісії та прозвітуватись на засіданні Ради, яка затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії, її голови та окремих членів. Після звіту Радою може бути прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію постійної комісії;
 2. У складі Ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань з питань освіти, науки, молоді, спорту, фізичної культури;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, учасників бойових дій наслідків аварії на ЧАЕС;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань Стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного простору, земельних відносин, охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва та рекреаційних зон;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку;
 • постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань промисловості, підприємницької діяльності, торгівлі, реклами, транспорту, зв’язку та питань залучення інвестицій.

 

5. Депутат (окрім Секретаря Ради) зобов’язаний увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Відмова депутата від входження до постійної комісії та неприйняття участі в роботі постійної комісії є підставами для застосування до депутата стягнень, передбачених Регламентом. Депутат зобов’язаний проінформувати голову постійної комісії та відділ апарату Ради про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин;

6. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради;

7. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради про створення такої комісії. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує відділ апарату Ради;

8. За рішенням Ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Стаття 13. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій

1.       Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

1.1. За рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

1.2. З ініціативи більшості депутатів від загальної кількості Ради;

1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)).

2.       Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання;

3.       Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення Ради, що приймається більшістю від загального складу Ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення;

4.       За згодою депутата та рішенням Ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

 

Стаття 14. Погоджувальна Рада

 1. Погоджувальна комісія представників депутатських груп і фракцій Ради (надалі – Погоджувальна Рада) створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного сесії, пленарних засідань, підготовки організаційних питань роботи Ради;
 2. До складу Погоджувальної Ради з правом ухвального голосу входять голова та секретар Ради, голови постійних депутатських комісій, а також представники депутатських груп і фракцій;
 3. При визначенні кількості представників депутатської фракції у Погоджувальній Раді кожен депутат приймається в розрахунок чисельності депутатів фракції, незалежно від одночасного входження до складу депутатських груп. Депутат, що входить до складу кількох депутатських груп, враховується при визначенні кількості представників депутатської групи у Погоджувальній Раді лише від однієї депутатської групи за вибором депутата;
 4. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради голова, а у разі його відсутності – секретар Ради. У випадку відсутності голови та Секретаря Ради, головує на засіданні обраний Погоджувальною Радою її член. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу;
 5. Погоджувальна Рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної Ради є правомочним за умови присутності більшості голосів від загального складу;
 6. Робота Погоджувальної комісії Ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими. Протокол засідання Погоджувальної Ради повинен бути оформлений та оприлюднений на веб-сайті Ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів після засідання;
 7. Погоджувальна Рада:
  1. Розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи, розкладу та порядку денного пленарних засідань сесії Ради;
  2.  Обговорює кандидатів на зняття з посади та обрання на посади голів постійних та тимчасових комісій;
  3. Вносить пропозиції щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;
  4. Розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
  5. Розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

8. Міський голова враховує рішення Погоджувальної Ради під час формування порядку денного пленарного засідання та при внесенні кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою;

9. Засідання Погоджувальної Ради відбуваються за потреби і протоколюються апаратом Ради. Засідання Погоджувальної Ради скликаються головою, а у разі його відсутності – Секретарем Ради або з ініціативи представників не менш як двох депутатських фракцій (груп);

10. Протокол засідання Погоджувальної Ради складається аналогічно протоколу засідання постійної комісії Ради;

11. До протоколу засідання Погоджувальної Ради додаються не виголошені заяви учасників засідання, подані до Погоджувальної Ради у письмовій формі;

12. Головуючий на засіданні Погоджувальної Ради підписує протокол відповідного засідання.

 

Стаття 15. Лічильна комісія

 1. У разі потреби, в тому числі у випадку неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування та під час здійснення таємного голосування, створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів;
 2. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів;
 3. Лічильна комісія обирається радою. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим;
 4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування, вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації; поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 16. Секретаріат пленарного засідання Ради

 1. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради обирається секретаріат пленарного засідання - Секретаріат Ради, у кількості, як правило, трьох депутатів.
 2. Секретаріат Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі.

 

Стаття 17. Редакційна комісія Ради

1. Для узгодження текстів рішень, заяв, звернень, які приймаються радою, Рада може сформувати редакційну комісію Ради. Редакційна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів. У роботі Редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення (заяви, звернення);

2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію проекту прийнятого рішення (заяви, звернення) та вносить на розгляд Ради. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання;

3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. В усіх інших випадках оформлення кінцевої редакції рішень Ради покладається на відділ апарату Ради.

 

Стаття 18. Апарат Ради

 1. Апарат Ради є виконавчим органом Ради, що здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, помічників-консультантів, сприяє здійсненню радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим регламентом;
 2. Діяльність апарату безпосередньо координує Секретар;
 3. Апарат діє згідно з положенням, яке затверджується радою за поданням Секретаря Ради.

 

Стаття 19. Виконавчі органи Ради

 1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством;
 2. Виключною компетенцією Ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку;
 3. У порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність Апарату Ради;
 4. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд Ради голова. Кандидатури на обрання та звільнення заступників голови вносяться міським головою;
 5. Перед внесенням на розгляд Ради кандидатур заступників голови, членів виконавчого комітету, інших кадрових пропозицій, вони обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях;
 6. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через відділ апарату Ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні;
 7. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь депутати Ради та представники громади;
 8. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, Голова представляє раді кандидатуру (кандидатури), щодо якої проводиться нове голосування;
 9. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами Ради;
 10. Можливість включення до членів виконавчого комітету представників громади.

Стаття 20. Секретар Ради

1. Секретар міської Ради працює в раді на постійній основі. Секретар Ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови на строк повноважень Ради.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

1.1. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану міським головою;

1.2. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської Ради міський голова не виніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

1.3. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

У разі, якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 1 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить міський голова.

2. Секретар міської Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час),  займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

3. Секретар Ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , здійснює повноваження міського голови;

2) у випадках, передбачених чинним законодавством , скликає сесії Ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається винести на розгляд Ради;

4) веде засідання Ради - підписує протокол сесії, на якій головує, та її рішення;

5) організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради;

6) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

7) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8) організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

10) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням міського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів;

12) забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які, відповідно до закону, є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

13) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

3. Секретар Ради за пропозиціями відповідних комісій Ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень Ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови, згідно з положеннями цього Регламенту.

 

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

 

Стаття 21. Сесійна форма роботи Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради;
 2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій Ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування .

 

Стаття 22. Перше пленарне засідання Ради

 1. Перед початком першого пленарного засідання територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні;
 2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної Ради відкриває голова територіальної виборчої комісії і веде його до моменту визнання повноважень новообраних депутатів, голови, які виголошують присягу на вірність громаді.

 

Стаття 23. Відкриття та закриття сесії Ради

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи електронного голосування. Депутат зобов’язаний брати особисту участь у пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання, Депутат зобов’язаний поінформувати відділ апарату Ради та вказати відповідні причини відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин;
 2. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із зазначенням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин;
 3. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань Ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

 

Стаття 24. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

1. Чергові сесії скликаються, як правило, раз на місяць, відповідно до плану роботи Ради;

2. Окрім чергових сесій Ради, визначених планом роботи Ради, ініціатори в порядку визначеному законом можуть скликати позачергові сесії Ради у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії.;

3. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються секретарю з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується;

4. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться відділом апарату Ради до відома кожного депутата через оприлюднення розпорядження та повідомлення, а також в електронній формі (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата) або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради.

 

Стаття 25. Порядок денний сесії Ради

1. Порядок денний сесії Ради формує голова після проведення консультацій з погоджувальною комісією Ради та відповідно до:

1.1. затвердженого радою плану роботи Ради;

1.2. пропозицій Секретаря Ради;

1.3. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів та груп;

1.4. пропозицій виконавчого комітету;

1.5. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій.

2. Першим питанням порядку денного чергової сесії розглядати інформацію про хід виконання депутатських запитів, звернень та прохід виконання рішень сесії Ради;

3. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

3.1.    про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів Ради;

3.2.    про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

3.3.    про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.

4. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень Ради;

5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами на сайті Ради.

 

Стаття 26. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд Ради (ініціатори)

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Раді можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади;

2. Ініціатор внесення є автором проекту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проект). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі). Підставою для розгляду питання в раді, залежно від того, хто із суб'єктів є ініціатором, можуть бути:

 • розпорядження голови;
 • звернення постійної комісії до голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд Ради;
 • письмове звернення депутата (депутатів), голови місцевої державної адміністрації, голови районної Ради, голови обласної Ради до голови;
 • письмове звернення депутатської групи, фракції до голови, підписане її керівниками;
 • письмове звернення виконавчого комітету Ради про внесення питання на розгляд Ради;
 • протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;
 • петиції, які набрали належну кількість голосів;
 • рішення (резолюції) громадських слухань.

 

Стаття 27. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради

 1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради, організовує секретар Ради;
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Секретарю Ради;
 3. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

- характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення;

- потреба і мета прийняття рішення;

- прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

- механізм виконання рішення;

- порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення Ради).

     У випадку, якщо проектом рішення пропонується скасувати існуюче рішення Ради або внести в нього зміни, до проекту рішення додається копія такого рішення Ради;

 1. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради – назва рішення, у верхньому правому куті лицьової сторони бланку –дата та номер реєстрації проекту в апараті Ради, нижче – текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення Ради – особа, що вносить це рішення (автор). Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку «Проект»;
 2. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

5.1. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

5.2. резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється рішення, виконавці поставленого завдання; пункт, в якому вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

 1. До проекту рішення відділом апарату Ради додаються, за необхідності, висновки відповідних комісій Ради. Проект рішення невідкладно оприлюднюється на веб-сайті після його надходження, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів;
 2. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту;
 3.  Не пізніше як за десять днів до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за добу до пленарного засідання апарату Ради здійснює додаткове ознайомлення депутатів з проектами рішень та пояснювальними записками, шляхом надання (передання або надсилання на електронну пошту) посилань на адреси розміщення проектів рішень на веб-сайті Ради. Не пізніше як за чотири дні до відповідного пленарного засідання відділ апарату Ради забезпечує ознайомлення депутатів із матеріалами які обґрунтовують (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, висновок юридичного відділу виконавчого комітету Ради про відповідність проекту рішення чинному законодавству України, рекомендації профільних постійних комісій Ради; висновки виконавчих органів Ради (відділів, висновків пропозицій депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли, таблиця «Критичні зауваження до проекту» тощо)). Обґрунтовуючи матеріали, в т. ч. проекти Програм Ради, інші друковані матеріали (понад 5 аркушів) надсилаються відділом апарату Ради на електронну пошту депутатів, а у разі особистого звернення депутата надаються у паперовому вигляді. На пленарному засіданні повинен бути наданий кожному депутату порядок денний та проекти рішення (за зверненням депутата) у паперовому вигляді;
 4.  Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту Ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:

9.1. Дата реєстрації проекту рішення в Раді;

9.2. Назва проекту рішення;

9.3. Автор/и;

9.4. Кінцева дата громадського обговорення.

Проекти рішень розміщені відповідно до дати надходження. Біля проектів рішень, які розміщені в базі менше ніж 20 робочих днів виставляється позначка червоними літерами «Нове надходження» (за наявності технічної можливості).

 

Стаття 28. Попереднє обговорення проектів рішень

1. Секретар Ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради шляхом розміщення їх на сайті Ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розсиланням інформації про нові надходження в базі проектів рішень депутатам Ради. На розгляд в постійні комісії секретарем Ради надаються матеріали в паперовому вигляді, а саме: всі документи, матеріали, додатки тощо.

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.

4. Поправки та пропозиції до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю (яка має назву «Критичні зауваження до проектів рішень»), для розгляду на пленарному засіданні.

 

Стаття 29. Пленарні засідання Ради

 1. Пленарні засідання є складовою сесії Ради. За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням Ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідання;
 2. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:
 • реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;
 • вступне слово головуючого про відкриття сесії Ради;
 • затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;
 • вирішення процедурних питань проведення сесії;
 • обговорення питань порядку денного та голосування по них;
 • розгляд питання порядку денного «Різне»;
 • закриття сесії Ради.
 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради голова. Якщо голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства, виконує Секретар Ради або обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання;
 2. Робочий день пленарних засідань Ради починається о 10 годині і триває до 18 години, з обідньою перервою з 12:00 до 13:00, а також з післяобідніми 30-ти хвилинними перервами через кожні півтори години засідання.

 

Стаття 30. Правомочність пленарних засідань Ради

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації, а також програмно-технічним комплексом системи електронного голосування, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання;
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні;
 3. У ході проведення пленарного засідання сесії Ради, у разі потреби, за процедурним рішенням Ради може проводитися перереєстрація депутатів за допомогою системи електронного голосування або іншим способом, визначеним окремим процедурним рішенням Ради.

 

Стаття 31. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні

1. Головуючий на засіданні Ради:

1.1. відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;

1.2. виносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;

1.3. інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

1.4. організовує розгляд питань;

1.5. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

1.7. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9. неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;

1.10. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11. вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.12. здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

2. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті;

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання;

4. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи, автором петицій здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 

Стаття 32. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

 1. Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення щодо пропозицій про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх на пленарному засіданні. Виключення питань з порядку денного можливе виключно за згодою автора проекту рішення;
 2. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо;
 3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання;
 4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання;
 5. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається радою більшістю від складу;
 6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування;
 7. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання сесії Ради та оголошує питання, які є предметом сесії, але не були включені до порядку денного даного пленарного засідання, а тому підлягають розгляну на наступному пленарному засідання сесії Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні сесії Ради, також підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у вже визначеній раніше послідовності;
 8. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради. В ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням Ради за пропозицією депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх.

 

Стаття 33. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви.

1.  Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатські запити підлягають включенню до порядку денного кожного пленарного засідання сесії Ради;

2.  Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен виступ;

3.  Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради.

4.  Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України. Даним рішенням про затвердження Регламенту Ради Рада встановлює загальний строк розгляду депутатських запитів – 20 календарних днів із моменту одержання запиту особою (особами), яким він адресований. При підтриманні депутатського запиту Рада може встановити менший або більший строк його розгляду. При відсутності в рішенні Ради про підтримання депутатського запиту вказівки на строк розгляду, вважається, що радою встановлено загальний строк розгляду депутатських запитів. Скорочений строк розгляду депутатських запитів не повинен бути менше 5 робочих днів.

5.  При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно. Як правило, відповіді на депутатські запитання мають бути надані до закінчення пленарного засідання або надані в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюються і рішення по ньому не приймається.

6.  Апарат Ради доводить текст запиту, запитання до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано;

7.  Депутатська фракція (група) мають право виступити із заявами та оголошеннями, для проголошення яких надається час тривалістю до 2 хвилин;

8.  За процедурним рішенням Ради, що ухвалене 1/3 присутніх на засіданні депутатів, промовцю може бути надана більша тривалість виступу, але не більше ніж 15 хв.;

9.  Рішення Ради щодо заяв і оголошень не приймаються.

 

Стаття 34. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця;
 2. Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою системи електронного голосування або шляхом підняття рук (у випадку неможливості проводити голосування за допомогою системи електронного голосування). Депутату, який не зареєструвався (за певних причин) для виступу за допомогою системи електронного голосування, слово для виступу може бути надано шляхом підняття рук, після того, як виступили попередні, хто записався;
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії Ради зазначає їх назву. Окрім цього, на електронному табло відображається прізвище, ім’я та по-батькові промовця, назву фракції (групи) до якої він належить, або його посада (для промовців, що не є депутатами та Секретаря Ради);
 4. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує записатись особам, які бажають поставити запитання доповідачу (співдоповідачам). Запитання доповідачам можуть ставити депутати та голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу;
 5. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий пропонує записатися особам, які бажають виступити з обговорюваного питання. На засіданні він може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується;
 6. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців системою електронного голосування. Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може встановити іншу черговість виступаючих;
 7. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи);
 8. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки;
 9. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається;
 10.  За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

- заступникам голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Ради;

- особам, що присутні на засіданні.

 1. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення Ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:
 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд Ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • автору петиції, яка виноситься на розгляд Ради;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду Радою пропозицій громадських слухань;
 • представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;
 • офіційно запрошеним особам;
 • депутатам вищого рівня.
 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату;
 2. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

 

Стаття 35. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається;
 2. Депутат (крім головуючого, Секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради, прийнятим без обговорення;
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю;
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Стаття 36. Тривалість виступів на пленарному засіданні

 1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:
 • для доповіді – 10 хвилин;
 • співдоповіді – 5 хвилин;
 • заключного слова – 4 хвилини;
 • тим, хто виступає в обговоренні – 3 хвилини;
 • для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням Ради – 2 хвилини;
 • в обговоренні процедурою скороченого обговорення – 2 хвилини;
 • для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини;
 • для виступів запрошених осіб, заступників голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів Ради, за процедурним рішенням Ради, – до 3 хвилин;
 • для виступів у «Різному» – 4 хвилини;
 • для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 2 хвилини;
 • для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії – 2 хвилини;
 • для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит;
 • для внесення депутатського запитання – 1 хвилина;
 • для проголошення репліки – 1 хвилина.
 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. За наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.
 2. При перевищенні встановленого Регламентом тривалості виступу, мікрофон вимикається автоматично і може бути включений для завершення виступу лише за вказівкою головуючого (у випадку відсутності заперечень присутніх депутатів) або за процедурним рішенням Ради.

 

Стаття 37. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

          Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення Ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 20 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

 

Стаття 38. Закінчення обговорення питань

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування. Чи є пропозиції щодо способу і порядку голосування».
 2. З моменту виголошення такого заклику головуючого, надавання слова заборонено, слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.
 3. Якщо  протягом 20 секунд не надійшло пропозицій щодо зміни способу і порядку голосування, головуючий закликає до голосування, виголошуючи заклик: «Голосуємо».

 

Стаття 39. Види та способи голосування

 1. Рішення Ради приймаються поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом;
 2. Поіменне голосування здійснюється:

- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування  з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата;

- шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування).

 

Стаття 40. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням Ради або у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування;

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1. час і місце проведення голосування;

2.2. порядок заповнення бюлетеня;

2.3. критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4. порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються відділом апарату Ради за формою, підготовленою відділом апарату Ради і затвердженою процедурним рішенням Ради;

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. Отримує від відділу апарату Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.

4.2. Опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

4.3. Опускається контрольний лист.

5. На підставі посвідчення депутата Ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені лічильною комісією, а за необхідності мають бути сповіщені правоохоронні органи за порушення передбаченого ст. 351 КК України;

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів;

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою.

 

Стаття 41. Порядок голосування та прийняття рішення Ради

 1. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- проект рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

 1. Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу, за відсутності мовчазної згоди Ради;
 2. У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому;
 3. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо або обговорити всі зауваження та пропозиції та прийняти з доповненнями. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування;
 4. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одну (альтернативну пропозицію), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться;
 5. Головуючий на засіданні може поставити на голосування Ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається Радою без обговорення;
 6. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому;
 7. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії);
 8. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається;
 9. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення;
 10. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються не прийнятими. За пропозицією головуючого, Секретаря Ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням Ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються не прийнятими;
 11. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням Ради;
 12. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про повторне голосування;
 13. Результати голосування з будь-якого питання (в т. ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата місцевої Ради, голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті Ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

 

 

Стаття 42. Рішення Ради

 1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

- рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- рішення Ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

- рішення, прийняте Радою з процедурних питань.

 1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 18 депутатів або 17 депутатів і голова. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування;
 2. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття Радою рішення голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою вотування (частина 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);
 3. Якщо рішення було ветоване, то Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на пленарному засіданні цієї ж сесії Ради. Про зупинення прийнятого радою рішення голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення Ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення головою розпорядження про зупинення рішення Ради. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності та голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно;
 4. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.

 

Стаття 43. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне»

 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів Ради тощо;
 2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.
 3. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються, голосування не проводиться.

 

Стаття 44. Окремі особливості підготовки та розгляду проекту бюджету.

1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчого комітету Ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями Ради.

2. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії місцевої Ради схвалюється виконавчим органом міської Ради.

Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

3) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету міської Ради).

3. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду;

3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

4. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам відповідно до вимог регламенту. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів Ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.

5. Поправки можуть бути лише такого змісту:

1) скоротити статтю видатків (доходів);

2) виключити статтю видатків (доходів);

3) збільшити статтю видатків (доходів);

4) додати нову статтю видатків (доходів).

6. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

7. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

8. Виконавчий комітет готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

9. Міський бюджет затверджується рішенням Боярської міської Ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міська Рада при затвердженні бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська Рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

10. Міська Рада при затвердженні бюджету враховує у першочерговому порядку витрати передбачені планом соціально-економічного розвитку, потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Стаття 45. Рішення Ради з процедурних питань

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення;
 2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради;
 3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

3.1. Затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

3.2. Про повторне голосування та переголосування;

3.3. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

3.4. Про терміновість питань порядку денного;

3.5. Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

3.6. Про визначення способу проведення голосування;

3.7. Про утворення редакційних комісій, затвердження їх складу та ухвалених ними рішень;

3.8. Про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

3.9. Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

3.10. Про надання додаткового часу для виступу;

3.11. Про зміну черговості виступів;

3.12. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

3.13. Про форму бюлетеня для таємного голосування;

3.14. Про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки або таємного голосування;

3.15. Про взяття інформації лічильної комісії до відома;

3.16. Про обговорення відповіді на депутатський запит;

3.17. Про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні Ради, її органів.

 1. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення;
 2. Процедурне рішення приймається 1/3 депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття 46. Набрання чинності рішень Ради. Оприлюднення рішень Ради та результатів голосування.

1. Рішення Ради повинне мати погоджувальні підписи (візи). Рішення Ради проходить візування в:

1.1. Секретаря Ради;

1.2. Заступника голови, відповідно до розподілу обов’язків;

1.3. керівника департаменту чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.

1.4. автора проекту;

1.5. юридичному відділі;

1.6. відділі апарату.

2. Усі без винятку рішення Ради опубліковуються на офіційному сайті Ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 10-денний термін після їх прийняття. Перелік прийнятих радою рішень із зазначенням повної назви та електронного посилання на офіційний сайт Ради друкуються в місцевих ЗМІ. Також в місцевих ЗМІ друкуються рішення Ради, у випадку, якщо таке друкування визначено самим рішенням Ради;

 1. На офіційному сайті Ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються відділом апарату Ради не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання;
 2. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень Ради здійснює секретар Ради.
 3. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 10 днів, передаються до відповідних постійних комісій для контролю за їх виконанням.  

 

Стаття 47. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

1. Засідання Ради оформляється відділом апарату Ради на основі протоколів складених обраним секретаріатом пленарного засідання. У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

- прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

- питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

- назви і редакції документів, розповсюджених відділом апарату Ради серед депутатів на засіданні Ради ( як додаток до протоколу);

- перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

- зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

- рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

- повідомлення (як додатки до протоколу);

2. Фонограма пленарного засідання Ради записується системою електронного голосування та зберігається у відділі апарату Ради протягом всього терміну повноважень Ради при наявності технічної можливості.

 

РОЗДІЛ IV. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів Ради

 

Стаття 48. Загальні правила

 1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів Ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи Ради. Після затвердження плану роботи Ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті Ради;

Порядок прийняття регуляторних актів встановлюється Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

 

РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 49. Норми депутатської етики та дисципліна

 1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян;
 2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень;
 3. Під час виконання депутатських повноважень, для голови і депутата є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, службовців місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень;
 4. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, мати нагрудний знак депутата місцевої Ради та посвідчення депутата;
 5. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання;
 6. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
 7. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного регламенту;
 8. Депутат Ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата Ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням Ради.

 

Стаття 50. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу:

1.1. Позбавлення права на продовження виступу та відключення мікрофону;

1.2. Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;

 1. Заходи впливу застосовуються за процедурним рішенням Ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом;
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може надати наказ відключити мікрофон і поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням Ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання;
 3. До застосування стягнення з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні Ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію застосувати до порушника заходи впливу. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення Ради (процедурного рішення комісії);
 4. Стягнення, передбачені пп. 1.3., 1.4. цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей цього регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т. ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо;
 5. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом. До головуючого на засіданні Ради (комісії) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені даним Регламентом. При цьому, головуючий не може ухилитись від поставлення на голосування питання про застосування до нього заходів впливу.

 

Стаття 51. Повнота та дійсність регламенту

1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради;

2. Даний регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту радою наступного скликання;

3. Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову, секретаря Ради, постійну комісію з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні;

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій Ради не менш як третини депутатів. Приймаються більшістю голосів від загального складу депутатів Ради та вступають в силу з моменту їх прийняття.

5. У випадку виявлення суперечності між рішенням Ради і даним регламентом застосовуються положення регламенту. Спори про дійсність положень регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

                                                                                                                                               

РОЗДІЛ VІ. Проведення пленарних засідань Боярської міської ради (далі – Рада) та засідань постійних комісій Боярської міської ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

1. Згідно з цим розділом тимчасово, протягом періоду часу встановлення карантину, режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану допускається  проведення пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій Ради, засідань виконавчого комітету ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів Ради, членів виконавчого комітету ради;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування  стосовно кожного питання;

 - до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до міського бюджету, інших питань, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або  якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання;

- рішення про дистанційне засідання  доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку  із зазначенням порядку денного та  порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

На проекти рішень органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

2. У разі проведення пленарного засідання Ради, постійної комісії Ради, виконавчого комітету ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції таке засідання проводиться виключно в порядку, передбаченому цим розділом.

 

3. Пленарне засідання Ради, постійної комісії Ради, виконавчого комітету ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції може проводитися виключно з метою розгляду проєктів рішень, які мають особливу важливість і пов’язані з запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), економічним добробутом та правами людини.

 

4. Рішення про проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції може прийматися Боярським міським головою при прийнятті рішення щодо скликання сесії Ради.

У разі прийняття рішення щодо проведення сесії Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції  постійні комісії повідомляються про необхідність розгляду проєктів рішень, що виносяться на розгляд Ради.

Проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції   або аудіоконференції здійснюється без проведення Погоджувальної ради депутатських фракцій, груп. 

До порядку денного такого засідання Ради можуть включатися лише питання, визначені в пункті 3 цього розділу.

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради забезпечує інформування депутатів про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Боярської міської ради з одночасним направленням цієї інформації на електронну адресу кожного депутата Ради невідкладно, але не пізніше ніж за 24 години до його початку.

Проєкти рішень, розгляд яких заплановано на пленарному засіданні, та супровідні документи до них, надсилаються депутатам Ради в електронному вигляді на електронну адресу кожного депутата Ради з додержанням строку, визначеного ст. 27 Регламенту Боярської міської ради.

 

5. Рада проводить засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції у залі засідань за адресою: м. Боярка,                                               вул. М. Грушевського, 39.

 

6. Під час проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

1) Боярський міський голова;

2) секретар Ради;

3) особа, визначена доповідачем проєкту рішення;

4) члени    лічильної комісії, голова та секретар якої можуть узгоджуватись керівниками депутатських фракцій без проведення голосування;

5) депутати Боярської міської ради сьомого скликання, в яких відсутня технічна можливість брати участь в засіданні Ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції ;

6) працівники відділу організаційного забезпечення діяльності Ради, відділу технічних засобів та програмного забезпечення, що виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Ради, інші посадові особи органів місцевого самоврядування згідно з розпорядженням.

Інші депутати Ради беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції або аудіоконференції.

Головує на пленарному засіданні Ради, яке проводиться в режимі відеоконференції  або аудіоконференції Боярський міський голова або особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови.

 

7. Перед відкриттям пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції проводиться реєстрація депутатів Ради, які в режимі відеоконференції  або аудіоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні або присутні у залі засідань.

При проведенні реєстрації голова або представник лічильної комісії по черзі називає прізвища депутатів Ради. Навпроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні або в режимі відеоконференції, або аудіоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні голова лічильної комісії робить відмітку «присутній», а навпроти прізвищ осіб, що відсутні на пленарному засіданні – «відсутній». Цей список підписує голова та секретар лічильної комісії із зазначенням загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію і передається головою лічильної комісії головуючому.

Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів Ради і відкриває пленарне засідання Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції  у разі, якщо для участі в ньому зареєструвались більшість депутатів Ради від її складу за умови, що в залі присутні представники лічильної комісії.

 

8. Після відкриття пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції  затверджується порядок денний пленарного засідання Ради.

Після затвердження порядку денного пленарного засідання Ради головуючий розпочинає розгляд питань порядку денного, оголошує повну назву та проєкт кожного питання.

 

9. Голосування депутатів Ради на пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (в тому числі тих депутатів Ради, які приєднались до участі у ньому після його відкриття) відбувається відповідно до порядку проведення поіменного голосування таким чином:

1) голова або представник лічильної комісії називає прізвище, ім’я та по батькові депутата Ради в алфавітному порядку, при цьому зображення цього депутата відображається в онлайн-режимі з використанням спеціальних програмних засобів у залі, в якому відбувається таке засідання;

2) депутат Ради після появи його зображення в онлайн-режимі називає своє прізвище, ім’я, по батькові, назву проєкту рішення, що розглядається, після чого особисто здійснює голосування шляхом підняття руки із озвученням позиції «за», без підняття руки при озвученні позиції «проти», «утримався», «не голосую»;

3) після кожного голосування депутата Ради, визначений лічильною комісією представник з її складу повідомляє про те, що волевиявлення  депутата Ради зафіксовано та робить відповідний запис в листі голосування.

Після закінчення голосування депутатами Ради в алфавітному порядку представник відділу організаційного забезпечення діяльності Ради надає інформацію про депутатів Ради, які не змогли проголосувати з технічних причин.

У такому разі такому депутату Ради повторно надається можливість проголосувати після завершення голосування всіма депутатами Ради.

Після завершення голосування всіма депутатами Ради, які беруть участь у пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення, прийняте Радою.

 

10. Після завершення розгляду питань порядку денного пленарного засідання Ради головуючий оголошує про закриття пленарного засідання  Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції.

 

11. Гласність пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції   забезпечується шляхом його трансляції на офіційному вебсайті Боярської міської ради.

 

12. Засідання постійних комісій Ради щодо розгляду проєктів рішень, передбачених пунктом 4 цього розділу Регламенту, може проводитися в режимі відеоконференції  або аудіоконференції.

Рішення про проведення засідання постійної комісії Ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції   приймається головою відповідної постійної комісії Ради (або особою, яка виконує його обов’язки).

Проєкт порядку денного засідання постійної комісії Ради та проєкти рішень, які виносяться на розгляд постійної комісії, надсилаються Апаратом Ради членам відповідної постійної комісії.

До актів, прийнятих постійною депутатською комісією Ради відповідно до цього пункту включаються результати голосування депутатів ради – членів відповідної постійної комісії із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались», «не голосували».

Акти, прийняті постійною комісією Ради відповідно до цього пункту, підписує голова постійної комісії ради (або особа, яка виконує його обов’язки).

   

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                                  В. Савенко