Порядок отримання дозволу на розміщення реклами в міста Боярка

Порядок отримання дозволів на розміщення об'єктів зовніщньої реклами регулюється Розд. 2 "Положення про розміщення об’єктів зовнішньої реклами". З усіх питань розміщення об'єктів зовнішньої реклами просимо звертатися до КП "Боярка-Інформ".

Порядок надання дозволів

2.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (заявник) подає до робочого органу заяву за встановленою Кабінетом Міністрів України формою, до якої додаються:

 1. фотографічний знімок або комп'ютерний макет місця (розміром не менше 6x9сантиметрів), на якому планується розмістити ОЗР;
 2. ескіз ОЗР з конструктивним рішенням;

2.1 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.2. За наявності документів, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється  робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення ОЗР (далі-журнал реєстрації), який ведеться за встановленою Кабінетом Міністрів України формою Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

2.3. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розміщення ОЗР, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, впливу майбутнім ОЗР на інші об'єкти та споруди, а також створення перешкод вільному огляду раніше розміщених ОЗР. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету, робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники бланків погоджувальної частини дозволу та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причини відмови, дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розміщення ОЗР або дати і номера рішення виконавчого комітету  Боярської міської ради на розміщення ОЗР на заявленому місці іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

2..4. Пріоритет заявника на місце розміщення ОЗР встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

2.5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування ОРЗ може бути  продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних завдань та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

2.6. Дата і номер рішення керівника робочого органу про  встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

2.7. Якщо для розміщення спеціальної конструкції необхідно виконати АПЗ, яке містить містобудівні та архітектурно-планувальні вимоги, видача останнього провадиться робочим органом.

Оформлення АПЗ є обов'язковим у випадках:

 • розміщення ОЗР на спорудах (у тому числі на дахах);
 • коли передбачається розміщення більш ніж як 5 конструкцій по вулиці (на площі);
 • впровадження нового типу рекламних конструкцій;

Відповідно до вимог АПЗ розповсюджувач зовнішньої реклами повинен забезпечити розробку проектно-технічної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим тощо).

Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкції даху, а при необхідності - несучих конструкцій будинку, з висновками експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно вибирати проектантів (з урахуванням необхідності наявності у проектантів та підрядників відповідних ліцензій, якщо це передбачено законодавством).

2.8. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дня встановлення пріоритету укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

2..9. Протягом строку, передбаченого пунктами 2.4, 2.5 цього Порядку, та після складання договору на тимчасове користування місцем розташування та встановлення пріоритету розповсюджувач зовнішньої реклами щомісяця сплачує в розмірі 25 відсотків від розміру плати, встановленої Порядком „Про встановлення орендної плати за землю”, затвердженого 11-ою сесією депутатів Боярської міської ради від 18.01.2007р. за право тимчасового користування місцями (для розміщення ОЗР), які перебувають у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування м. Боярка (далі - Порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями), затвердженого Боярською міською радою.

У разі продовження строку встановленого пріоритету для оформлення дозволу відповідно до п. 2.5 цього Порядку щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків від плати згідно встановленої Порядком визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями.

2.10. Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та встановлення пріоритету та копію платіжного документа.

2.11. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою, встановлено Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

2.12. У разі недодержання заявником строку дії встановленого пріоритету та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення  ОЗР втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

2.13. Дозвіл заявник погоджує з:

 • власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розмістити ОЗР; головним       міської ради.

Проектні матеріали погоджуються головним архітектором на схемі генплану з прив'язкою рекламної конструкції або на паспорті рекламно-інформаційного оздоблення фасаду.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

 • Державтоінспекцією;
 • утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
 • відділом культури міської ради - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток.

Дозвіл погоджується уповноваженими особами Державтоінспекції та утримувачем інженерних комунікацій на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розміщення наземної спеціальної конструкції, який виконується організацією, що має відповідну ліцензію.

Дозвіл погоджується вищезазначеними органами (особами) протягом п'яти робочих днів.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є  вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

2.14 У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), що перелічені у пункті 2.13 цього Порядку, заявнику надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

2.15. Протягом строку встановленого пріоритету заявник оформляє обидва примірники бланків узгоджувальної частини дозволу та подає їх робочому органу із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 1. Робочий орган протягом не більш п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву,  готує  і  подає пропозиції з відповідним проектом рішення до виконавчого комітету Боярської міської ради. Уповноваженні відділи виконавчого комітету Боярської  міської ради перевіряють та забезпечують протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначеного проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради про надання дозволу або про відмову у його наданні.
 2. У разі прийняття рішення про  надання дозволу керівник робочого  органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріпляє їх печаткою робочого органу.
 3. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочому органі для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
 4. У разі відмови у наданні дозволу робочим органом протягом п'яти днів з дати прийняття  відповідного рішення  розповсюджувачу зовнішньої реклами надсилається вмотивоване повідомлення.
 5. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
 6. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені за відомо  неправдиві відомості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 1. Виданий відповідно до цього Порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
 2. Підставою для проведення робіт по встановленню спеціальних конструкцій, пов'язаних з порушенням благоустрою, є ордер на встановлення ОЗР спеціального відділу по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Боярської міської ради який видасться на підставі виданого дозволу та проектних матеріалів.
 3. Після розміщення ОЗР та закриття ордеру на встановлення ОЗР спеціальним відділом по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Боярської міської ради розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк подає до робочого органу фотографічний знімок місця розміщення ОЗР (розміром не менше як 6 х 9 сантиметрів), про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу із скріпленням її підписом уповноваженої посадової особи і печаткою робочого органу. Після цього дозвіл вважається повністю оформленим.

2.25.   Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми ОЗР, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається  до робочого органу з письмовою заявою про внесення відповідних змін до дозволу. При цьому він подає до робочого органу технічну характеристику змін у технологічній або конструктивній схемі ОЗР, його фотографічний знімок, ескіз з конструктивним рішенням та примірник зареєстрованого дозволу, виданого згідно з цим Порядком, для внесення відповідних змін на підставі відкоригованих матеріалів, погоджених робочим органом.

2.26. Робочий орган протягом не більш п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить пропозиції відповідно до п. 2.16 цього Порядку.

2.27. У разі набуття права власності на ОЗР іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню (переоформлення проводиться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами).

2.28. Особа, яка набула право власності на ОЗР або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності або оренди на ОЗР звертається до робочого органу із заявою про переоформлення дозволу, до якої додаються:

 • документ, який засвідчує право власності (оренди) на ОЗР,
 • оригінал зареєстрованого дозволу;
 • письмове погодження власника місця розміщення ОЗР або уповноваженого ним органу (особи).
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
 • банківські  реквізити, ідентифікаційний код  юридичної  особи  або платежів.

2.29. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.