Оголошення

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Боярка»

Даний проект розроблений у відповідності зі ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІУ, Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, і визначає правові і організаційні основи реалізації проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Боярка».

Регуляторний орган - Боярська міська рада

Розробник  документа: управління економіки та фінансів виконавчого комітету  Боярської міської ради

Відповідальна особа: Мусієнко Наталія Іванівна 

Контактні телефони: (04598) 41-550; (+38067) 201 23 99

е-mail: fev10@ukr.net

оприлюднено на офіційному порталі  Боярської міської ради: проект рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Боярка» та аналіз регуляторного впливу у розділі «Регуляторні акти» (https://mistoboyarka.gov.ua/typy_materialiv/normatyvni_akty.html?cat=2)

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва акта: проект рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Боярка»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах громади у відповідності з частиною 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюють згідно законодавства правила торгівлі на ринках, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. Також, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України за № 57/188/84/105 від 26.02.2002, затверджені Правила торгівлі на ринках, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила торгівлі на ринках з урахуванням положень вищевказаних Правил.

Діючим законодавством визначено, що ринок – це спеціально відведене і обладнане місце для надання послуг з продажу товарів, на території якого суб’єкт господарювання, який має право на користування або розпорядження даною земельною ділянкою, організовує або забезпечує створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються в залежності від попиту і пропозицій.

Встановлені вимоги до об’єктів ринкової торгівлі є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Однак, мають місце порушення діючого законодавства, правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, часто відсутні документи, що підтверджують якість товарів, відсутні цінники.

У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві (прийняття Податкового Кодексу та інші зміни), а також враховуючи значну кількість громадян, які здійснюють покупки на ринках міста, питання санітарного стану території ринку, дотримання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, створення умов для підвищення якості обслуговування покупців є актуальними і потребують подальшого врегулювання.

Даний регуляторний акт направлений на досягнення конкретної цілі – чіткої позиції про відповідальність суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для проведення торгової діяльності, і продавців за порушення правил торгівлі на ринку у місті Боярка з метою подальшого удосконалення роботи ринку.

2. Визначення цілей державного регулювання

- встановлення єдиних і зрозумілих правил торгівлі на ринках для всіх учасників риночної торгівлі;

- встановлення чітких вимог до адміністрації ринків за порушення правил торгівлі на ринках з метою подальшого удосконалення роботи ринків;

- створення сприятливих умов для споживачів при придбанні товарів на ринках.

 

3. Визначення і оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Правила торгівлі на ринках у місті Боярка розроблені з врахуванням вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Перевагами цього способу регулювання є створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринках та встановлення чітких вимог до адміністрації ринків і продавців за порушення правил торгівлі з метою подальшого вдосконалення роботи ринків.

 

4. Опис механізмів і методів, які пропонуються для вирішення проблем

Для реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- активізація діяльності адміністрації ринків і продавців відносно дотримання вимог діючого законодавства на ринках міста, вимог до утримання територій ринків у відповідності з затвердженими нормами і Правилами, дотримання чистоти і порядку на ринках, підвищення якості обслуговування покупців.

Механізмом дії даного регуляторного акту є покладення відповідальності за створення належних умов для здійснення торговельної діяльності на адміністрацію ринків з метою подальшого удосконалення роботи ринків, підвищення якості обслуговування покупців і виключення скарг мешканців міста на порушення законодавства на ринках.

Реалізація проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках у місті Боярка» дозволить встановити чіткі вимоги до адміністрації ринків і продавців за порушення вимог діючого законодавства при здійсненні торговельної діяльності на ринках.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у випадку прийняття регуляторного акту

Перевагами в досягненні визначених цілей є фактори:

- створення сприятливих умов для здійснення торговельної діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і для громадян;

- ознайомлення суб’єктів господарювання з Правилами торгівлі на ринку у місті Боярка.

Даний регуляторний акт стимулює суб’єктів господарювання і громадян, які здійснюють торговельну діяльність на території ринків, виконувати вимоги, встановлені Правилами торгівлі на ринку у місті Боярка, у відповідності до діючого законодавства.

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений міською радою.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить досягти наступних цілей.

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення відповідності прийнятого рішення – регуляторного акту законодавству загальнодержавного рівня, упорядкування ринкових відносин, контроль за організацією роботи ринків, створення необхідних умов для продажу сільсько-господарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках,

Не передбачається

Суб’єкти господарювання, які:

- утримують ринки

 

 

 

- здійснюють торгівлю на ринках

Визначення порядку і норм  організації і функціонування ринків; захист власних інтересів через договірні взаємовідносини.

 

 

 

Застосування рівних умов для ведення бізнесу всіма суб'єктами господарювання та громадянами на засадах дотримання вимог чинного законодавства; прозорість процедури впровадження регуляторного акта.

На створення належних умов для торгівлі та обслуговування покупців на високому рівні; виготовлення інформаційних стендів, табличок тощо.  

Витрати на      сплату економічно обґрунтованих  податків, зборів, інших офіційних платежів; можливі штрафні санкції.

Населення

Підвищення культури обслуговування покупців, забезпечення належної якості та безпеки продукції, яка реалізується на ринках, стабілізація продовольчої та цінової ситуації, захист прав  споживачів.

Не передбачається

Інформування суб’єктів господарювання по основним положенням регуляторного акта буде забезпечено шляхом його опублікування на офіційному порталі  у розділі «Регуляторні акти» https://mistoboyarka.gov.ua/typy_materialiv/normatyvni_akty.html?cat=2

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта не обмежується в часі у зв’язку з необхідністю постійно дотримуватись Правил торгівлі на ринках у місті Боярка.

При внесенні змін чи доповнень до нормативно-правових актів вищої юридичної сили до Правил торгівлі на ринках у місті Боярка вноситимуться відповідні зміни або буде прийнятий новий регуляторний акт в установленому порядку.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Головним показником результативності даного регуляторного акта є відсутність порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і утримувачами ринків) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

 

9. Заходи відстеження результативності нормативно-правового акта

Здійснення спільних з контролюючими службами періодичних перевірок ринків з питань виконання суб’єктами господарювання вимог Правил торгівлі на ринках у місті Боярка, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за даними виконавчого комітету Боярської міської ради.

Базове відстеження результативності дії даного регуляторного акту буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

Начальник управління

економіки та фінансів                                                                                          Н.І. Мусієнко

 

Опубліковано: 17 травня 2019, 17:00