Нормативно-правові акти

Про затвердження статуту комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

Рішення міської ради

№5/167     Від 16 лютого 2016


Про затвердження статуту комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ

Чергова 5 сесія

 

 РІШЕННЯ № 5/167

від 16 лютого 2016 року                                                                м. Боярка

 

Про затвердження статуту комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ст. 87, 88 Цивільного Кодексу України, з метою забезпечення реалізації державної і міської політики щодо впорядкування управління та утримання міських кладовищ, –

 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» (додається).

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» у розмірі 15 тисяч гривень.

3. Визначити юридичну адресу адміністрації комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 30.

4. Виконавчому комітету Боярської міської ради:

4.1. Здійснити відповідні організаційно-правові заходи, пов’язані зі створенням та реєстрацією комунального підприємства «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області».

4.2. Підготувити та подати на розгляд міської ради питання щодо закріплення за комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» на праві господарського відання майна, необхідного для здійснення ним статутної діяльності.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну депутатську комісію Боярської міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста та заступника міського голови за відповідним напрямком.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                               О. О. ЗАРУБІН

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                    рішенням Боярської міської ради

                                     від 16 лютого 2016 року № 5/167

 Боярський  міський голова________________ О.О.Зарубін

 

 

 

Статут

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Міська рИТУАЛЬНА СЛУЖБА

Боярської МІСЬКОЇ РАДИ Києво-святошинського

РАйону Київської області»

 

м. Боярка

2016 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» (далі за текстом – Ритуальна служба) створене на підставі рішення міської ради від 16.02.2016 року № 5/167.

1.2. Ритуальна служба за своєю організаційно-правовою формою є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади міста Боярки. Власником підприємства є територіальна громада в особі  Боярської міської ради (надалі – Засновник).

1.3. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Боярської міської ради, виконавчого комітету Боярської міської ради та цим Статутом.

1.4. Цим Статутом визначено порядок створення, функціонування та припинення діяльності Ритуальної служби.

1.5 Засновником та органом управління майном є Боярська міська рада (далі – Орган управління майном). Ідентифікаційний код 04054636, місцезнаходження: 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

1.6. Повна, скорочена назва Підприємства та юридична адреса:

- Повна: «Ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»;

- Скорочена: КП «Міська ритуальна служба».

1.7. Юридична адреса підприємства: 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. П. Сагайдачного, 30.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

3.1. Ритуальна служба здійснює виробничо-господарську, торговельну та інші види діяльності, визначені цим Статутом, з метою найбільш повного задоволення потреб населення в ритуальних послугах та насичення ринку послугами високої якості, а також одержання відповідного прибутку.

3.2. Предметом діяльності Ритуальної служби є:

3.2.1. Організація поховання померлих громадян та надання ритуальних послуг згідно з договорами-замовленнями.

3.2.2. Торгівля виробами, необхідними для надання ритуальних послуг.

3.2.3. Роздрібна торгівля товарами ритуального призначення та іншими товарами.

3.2.4. Оформлення замовлень на поховання.

3.2.5. Виконання робіт з благоустрою місць поховань та прилеглих територій відповідно до кошторису.

3.2.6. Утримання місць поховання згідно із встановленими правилами та санітарними нормами, організація надання послуг населення по догляду за могилами.

3.2.7. Забезпечення функціонування місць поховання.

3.2.8. Утримання та благоустрій всіх міських кладовищ.

3.2.9. Виготовлення за потребами населення ритуальної атрибутики.

3.2.10. Створення рівних умов для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.2.11. Видача свідоцтва про поховання;

3.2.12. Забезпечення конфіденційності інформації про померлого;

3.2.13. Виділення місця для поховання;

3.2.14. Копка могили та організація поховання померлого;

3.2.15. Поховання одиноких та без постійного місця проживання (реєстрації) громадян;

3.2.16. Регулювання відносин з іншими підприємствами і організаціями на підставі господарських договорів.

3.2.17. Забезпечення соціального розвитку трудового колективу підприємства.

3.2.18. Впровадження у виробництво науково-технічних розробок та прогресивних технологій.

3.2.19. Бронювання місць поховання;

3.2.20. Столярні роботи.

3.2.21 Транспортні послуги,що надаються в процесі організації поховання.

3.2.22. Торгівельна діяльність.

3.2.23. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

 

4.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.

 

4.1. Ритуальна служба є юридичною особою за законодавством України і діє на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про поховання та похоронну справу» та інших законів України та підзаконних актів, а також цього Статуту.

4.2. Ритуальна служба набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, бланки, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах України.

4.3. Ритуальна служба здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку.

4.4. Ритуальна служба має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

4.5. Власник не несе відповідальності за зобов’язання Ритуальної служби, а Ритуальна служба, в свою чергу, не несе відповідальності за зобов’язання Власника.

4.6. Майнові права Ритуальної служби підлягають захисту відповідно до положень законодавства України.

 

5. МАЙНО І КОШТИ.

 

5.1. Майно Ритуальної служби належить до комунальної власності територіальної громади м. Боярки  і закріплюється за нею на праві повного господарського відання.

5.2. Майно Ритуальної служби становлять основні фонди та обігові кошти, одержані прибутки, продукція, що вироблена Ритуальною службою внаслідок господарської діяльності, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

5.3. Джерелами формування майна Ритуальної служби є:

- доходи від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- бюджетні кошти;

- майно, передане власником;

- інвестиції;

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Ритуальна служба має право за згодою Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні їй будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.5. Відносини Ритуальної служби з іншими підприємствами, установами , організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

5.6. Ритуальна служба здійснює відрахування до державного бюджету на соціальне страхування та пенсійне забезпечення у порядку та у розмірах, встановлених законодавством України.

5.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Ритуальної служби є прибуток.

5.8. Чистий прибуток Ритуальної служби, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, витрат, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету тощо), залишається у повному її розпорядженні.

9.9. Для фінансування заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Ритуальної служби, покриття та компенсації можливих збитків від його господарської діяльності, заходів для соціального забезпечення і матеріального заохочення працюючих за рахунок відрахувань з чистого прибутку Ритуальної служби створюються фонди:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- амортизаційний фонд;

- резервний фонд;

- інші фонди, створення яких передбачено законодавством.

5.10. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Ритуальною службою шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим комітетом  Боярської  міської ради, річних фінансових планів, які подаються в фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Боярської   міської ради.

5.11. Відрахування Ритуальною службою частки прибутку до бюджету м. Боярки, визначається Власником згідно з чинним законодавством та зазначається у фінансовому плані Ритуальної служби.

5.12. Ритуальна служба має право за згодою Власника, продавати (якщо інше не передбачено законодавством України) або будь-яким іншим чином відчужувати, передавати у тимчасове користування, у позику, під заставу, обмінювати, здавати в оренду, в тому числі надавати у лізинг іншим юридичним особам будь-яких форм власності, а також фізичним особам у встановленому законодавством порядку належне їй на праві господарського відання майно, а також списувати його з балансу.

5.13. Кошти, одержані від продажу в установленому порядку майна, що належить до основних фондів Ритуальної служби спрямовуються на інвестування виробничої діяльності Ритуальної служби.

5.14. Ритуальна служба самостійно здійснює господарську діяльність, складає план на підставі економічних нормативів та замовлень споживачів з урахуванням попиту та кон’юнктури та необхідності отримання прибутку.

5.15. Ритуальна служба здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає звітність та подає її у встановлений строк і формі відповідним державним органам України.

5.16. Фінансовий рік Ритуальної служби співпадає з календарним роком.

5.17. Ритуальна служба та її працівники здійснюють сплату податків відповідно до законодавства України.

5.18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Ритуальної служби здійснюється згідно з законодавством України.

               

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ.

 

6.1. Ритуальна служба здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки. Права і обов’язки юридичної особи Ритуальна служба набуває з моменту її державної реєстрації.

6.2. Ритуальна служба має право:

6.2.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, враховуючи попит на послуги та потреби забезпечення виробничого і соціального розвитку Ритуальної служби та виходячи із укладених договорів на виконання робіт та послуг.

6.2.2. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт та економічної ситуації.

6.2.3. Відкривати рахунки в установах банків України.

6.2.4. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку.

6.2.5. Виступати  позивачем та відповідачем у суді: господарському та третейському суді.

6.2.6. Брати участь у здійсненні спеціальних інвестиційних проектів, спільної діяльності з юридичними особами різних форм власності, а також фізичними особами.

6.2.7. Встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні зв’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності.

6.2.8. Купувати, брати в оренду у юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства будинки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби обчислювальну техніку тощо для потреб Ритуальної служби.

6.2.9. Залучати фінансові кошти у вигляді кредитів, з урахуванням відповідальності за цільове їх використання і своєчасне повернення, отримувати інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України.

6.2.10. Брати участь у прилюдних торгах та аукціонах.

6.2.11. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.

6.2.12. Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними в результаті господарської діяльності.

6.2.13. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, укладати колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Ритуальної служби, розробляти і затверджувати за участю трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Ритуальної служби.

6.2.14. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності.

6.2.15. Залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці в межах граничної чисельності працівників та Фонду оплати праці.

6.2.16. Укладати господарські угоди з державними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт та послуг) та її реалізації.

6.2.17. Здійснювати торгівлю та розрахунки як готівкою, так і в безготівковому порядку за цінами, що встановлені згідно з укладеними угодами та контрактами на основі законодавства.

6.2.23. Затверджувати структуру, штатний розпис, положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників Ритуальної служби.

6.2.24. Користуватись іншими правами, наданими законодавством України.

6.3. На Ритуальну службу покладені такі основні обов’язки:

6.3.1. Укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання.

6.3.2. Організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями.

6.3.3. Безоплатно виділяти місце для поховання тіла померлого жителя Боярки на міському кладовищі.

6.3.4. Реєструвати поховання та перепоховання урни померлого у Книзі реєстрації поховань та перепоховань.

6.3.5. Видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання.

6.3.6. Видавати на замовлення користувачів довідки про наявність поховання померлого на території кладовища.

6.3.7. Створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мовних або інших ознак.

6.3.8. Забезпечувати конфіденційність інформації про померлого.

6.3.9. Організовувати виконання роботи з благоустрою території міських кладовищ відповідно до кошторису.

6.3.10. Забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного виконавчим комітетом  Боярської  міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

6.3.11. У разі осквернення місця поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, надмогильних споруд, готувати та подавати до виконавчого органу міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку.

6.3.12. Здійснювати інші функції, що випливають з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу».

6.4. Ритуальна служба зобов’язана:

6.4.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань до державного та міського бюджетів згідно з законодавством України.

6.4.2. Своєчасно та якісно виконувати роботи та надавати послуги відповідно до вимог положень Закону України «Про захист прав споживачів».

6.4.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечення додержання вимог законодавства України про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.4.4. Здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечувати економічне та раціональне використання фонду споживання, своєчасне розрахування з працівниками підприємства.

6.4.5. Використовувати і розпоряджатися закріпленим за нею майном, здійснюючи будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в порядку, встановленому Власником.

6.4.6. Встановлювати форми, системи та розміри оплати праці, визначити порядок використання прибутку, планувати свою діяльність.

6.4.7. Встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, які не суперечать трудовому законодавству України.

6.4.8. Реалізовувати свої послуги, продукцію за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.

6.4.9. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.               

6.5. Права засновника:

6.5.1. Фінансово-господарська діяльність Ритуальної служби здійснюється відповідно до

планів, які затверджуються Засновником.

6.5.2. Порядок розподілу прибутку визначається за погодженням із Засновником.

6.5.3. До виняткової компетенції Засновника відноситься встановлення або погодження цін на послуги населенню, в тому числі, соціальні пакети таких послуг і перелік осіб, яким такі послуги надаються.

6.5.4. Прийняття рішень про відкриття нових структурних підрозділів, а також філій підприємства.

6.5.5. Відчуження основних фондів (реалізація) здійснюється за рішенням Засновника.

6.5.6. Статутний фонд Ритуальної служби формується із переданих йому на баланс всіх міських кладовищ, внесених Засновником грошових або інших майнових активів Ритуальної служби у порядку, затвердженому рішенням Боярської міської ради.

6.5.7. Ритуальна служба щорічно (або на вимогу Засновника) звітує перед Боярською міською радою про фінансово-господарську діяльність.

6.5.8. Засновник при необхідності реалізує перевірку фінансово-господарської діяльності Ритуальної служби.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

 

7.1. Керівництво Ритуальною службою здійснюється директором на контрактній основі.

7.2. Директор Ритуальної служби призначається на посаду та звільняється з посади міським головою м. Боярки. З ним укладається контракт.

7.3. Для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання і утримання місць поховань, при Ритуальній службі можуть створюватись дорадчі ради (колегії).

7.4. Керівник Ритуальної служби:

7.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Ритуальної служби.

7.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів, дотримання державної фінансової дисципліни та норм охорони праці, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Ритуальною службою, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.4.3. Затверджує структуру і штатний розпис Ритуальної служби в межах граничної чисельності працівників та Фонду оплати праці, положення про його підрозділи і функціональні обов’язки працівників Ритуальної служби.

7.4.4. Оперативно керує діяльністю Ритуальної служби на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.

7.4.5. Без довіреності представляє інтереси Ритуальної служби в усіх організаціях, установах, як на території України, так і за її межами.

7.4.6.Від імені Ритуальної служби вступає в договірні відносини з юридичними і фізичними особами з питань, пов’язаних з діяльністю Ритуальної служби

7.4.7. В межах своїх повноважень видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками Ритуальної служби.

7.4.8. Розпоряджається майном та коштами Ритуальної служби в межах затвердженого кошторису відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.4.9. Видає від імені Ритуальної служби довіреності.

7.4.10. Приймає на роботу і звільняє працівників Ритуальної служби.

7.4.11. В інтересах Ритуальної служби здійснює інші дії, які не суперечать законодавству України та відповідають вимогам Статуту Ритуальної служби.

7.5. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами  трудового колективу.

7.6. Загальні збори:

  • розглядають і затверджують проект колективного договору;
  • розглядають і вирішують згідно зі Статутом Ритуальної служби і законодавством України питання самоврядування трудового колективу;
  • визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Ритуальної служби соціальних пільг;
  • беруть участь у моральному і матеріальному стимулюванні продуктивності праці, заохочують винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушують клопотання про представлення працівників до державних нагород.

 

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.

 

8.1. Трудовий колектив Ритуальної служби становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Ритуальною службою.

8.2. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Власником Ритуальної служби, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором.

8.3. Колективний договір укладається між Власником Ритуальної служби або уповноваженим ним органом (особою) та трудовим колективом відповідно до законодавства України.

 

9. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.

 

9.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Ритуальною службою шляхом складання у порядку та за формою, що визначається виконавчім комітетом Боярської міської ради, річних фінансових планів.

Ритуальна служба звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається виконавчим комітетом Боярської міської ради.

9.2. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Ритуальної служби є прибуток. Прибуток Ритуальної служби використовується відповідно до фінансових планів.

9.3. Відрахування Ритуальної служби частини прибутку до бюджету міста в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово, після сплати обов’язкових платежів.

9.4. Ритуальна служба створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з її діяльністю, згідно з законодавством України.

9.5. Джерелами формування фінансових ресурсів Ритуальної служби є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування та інші надходження, що не заборонені законодавством, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

9.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішується трудовим колективом за участю директора Ритуальної служби, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.7. Ревізія фінансо во-господарської діяльності Ритуальної служби здійснюється згідно з законодавством України.

                          

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту про Ритуальну службу вносяться відповідно до законодавства України у тому ж порядку, в якому вони затверджувалися.

 

11. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.

 

11.1. Припинення діяльності Ритуальної служби відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація Ритуальної служби проводиться за рішенням Власника або уповноваженого ним органу, чи рішенням суду або господарського суду з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

11.3 Ліквідація Ритуальної служби здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником  або органом, що приймає рішення про ліквідацію Ритуальної служби.

11.4 Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Ритуальної служби, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторами, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.5.Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію підприємства розміщує в міських засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію та про порядок і строки надання претензій кредиторами, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Ритуальної служби, оцінює її майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.6.Претензії кредиторів задовольняються з майна підприємства. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до закону.

11.7.Претензії, що не задоволені через відсутність майна Ритуальної служби, які не визнані ліквідаційною комісією, а також претензії у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

11.8. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою Власника.

11.9.Ритуальна служба вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

11.10.Після ліквідації Ритуальної служби документи, які підлягають зберіганню у відповідності до законодавства передаються до    архівного  відділу Боярської міської ради.

 

Опубліковано: 29 серпня 2017, 09:01