Нормативно-правові акти

Про затвердження Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (крім земельних ділянок), Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка, Договору оренди комунальног

Регуляторні акти

№36/1180     Від 09 листопада 2017


Про затвердження Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (крім земельних ділянок), Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка, Договору оренди комунальног

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ

Чергова 36 сесія

 

РІШЕННЯ № 36/1180

від 09 листопада 2017 року                                                                   м. Боярка

 

Про затвердження Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (крім земельних ділянок), Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка, Договору оренди комунального майна

Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 143 Конституції України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з урахуванням змін внесених Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 23.11.2016 №930, Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906, та з метою ефективного використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Боярка,-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА

1. Затвердити:

1.1 Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (додається).

1.2 Методику розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка (додається).

1.3 Договір оренди комунального майна (додається).

3. Рішення чергової 18 сесії Боярської міської ради VI скликання від 06 квітня 2012 р. №  № 18/878 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка» та рішення чергової 53 сесії Боярської міської ради VI скликання від 23 грудня 2014 року №53/2486 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Боярка» вважати таким, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за відповідним напрямком та на Постійну депутатську комісію Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                    О.О. ЗАРУБІН

 

 

Згідно з оригіналом:

Секретар ради                                                                               О.Г. Скринник

Затверджено рішення чергової 36 сесії

Боярської міської ради VII скликання

від 09 листопада 2017 р. № 36/1180

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Боярка

 

1.  Загальні положення

1.1. Положення про оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (далі - Положення) регулює організаційні, правові та майнові відносини між орендодавцем та орендарем, пов'язані з передачею у користування (оренду) за плату на певний строк об'єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Боярка, з метою зміцнення економічних основ місцевого самоврядування за рахунок надходжень коштів від оренди об'єктів комунальної власності міста, збільшення обсягів та поліпшення умов надання послуг населенню міста, підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Боярка.1

.2. Це Положення розроблено відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283-289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

 

2. Об’єкти оренди

2.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є майно, яке згідно із Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів відноситься до комунальної власності територіальної громади м. Боярка і відповідно до вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна" надається або може бути надано в оренду, у тому числі:

     -    цілісні майнові комплекси підприємств комунальної власності міста, засновниками яких є Боярська міська рада (далі - підприємства комунальної власності міста);

     -    структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці) підприємств комунальної власності міста;

     -    нежитлові будівлі (споруди, приміщення) та інше індивідуально визначене майно, які перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні підприємств, установ і організацій комунальної власності міста, якщо такі будівлі (споруди, приміщення) та інше індивідуально-визначене майно не використовуються згідно із статутними завданнями даних підприємств, установ і організацій;

     -    безхазяйне майно, яке відповідно до вимог чинного законодавства України визнано власністю територіальної громади м. Боярка;

     -    майно, яке належить до комунальної власності міста, але не передано у встановленому порядку в оперативне управління чи господарське відання підприємств, установ та організацій;

     -    незавершені будівництвом будівлі (споруди, приміщення), які належать до комунальної власності територіальної громади м. Боярка і тривалий час не вводяться в експлуатацію із-за відсутності коштів на їх добудову.

2.2. Не можуть бути об'єктами оренди цілісні майнові комплекси підприємств комунальної власності міста, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нежитлові будівлі (споруди, приміщення) та  інше індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності міста, здача в оренду яких заборонена законодавством України або відповідними рішеннями міської ради.

2.3. Дане Положення не поширюється на об'єкти, розташовані на території м. Боярка, що належать до державної власності, об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, а також об'єкти, що належать на правах приватної власності юридичним і фізичним особам.

2.4. Дія цього Положення не поширюється на:

     -    об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Боярка, які на підставі відповідного рішення міської ради передано або

планується передати у лізинг відповідно до Закону України "Про фінансовий лізинг";

     -    об'єкти, які на підставі відповідного рішення міської ради  вже передані або планується передати в безоплатне користування (позичку);

    -  об'єкти, які на підставі відповідного рішення міської ради передаються в оперативне управління чи господарське відання підприємствам комунальної власності міста Боярка і будуть використовуватися згідно із статутними завданнями таких підприємств;

     -    майно відкритих акціонерних товариств, у статутному фонді яких є частка майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Боярка.

 

3. Орендодавці та орендарі

3.1. Орендодавцем об'єктів комунальної власності міста, які згідно з п.2.1 цього Положення надаються в оренду (далі - об'єкти оренди), є Боярська міська рада.

3.2. Орендарями об'єктів оренди комунальної власності міста можуть бути господарські товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни України, фізичні та юридичні особи  іноземних  держав,  міжнародні організації та особи без  громадянства.

 

4. Ініціатива (пропозиція)  щодо оренди майна та порядок її розгляду

4.1. Надання майна в оренду може здійснюватися за ініціативою фізичних або юридичних осіб, орендодавця, балансоутримувачів майна.

4.2. Пропозиції щодо оренди майна подаються орендодавцю.

4.3.  Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (потенційні орендарі), подають орендодавцю заяву у формі, згідно додатку     № 1 до Положення.

4.3.1. До заяви потенційний орендар додає такий перелік документів:

а) належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

б) копії установчих документів (для юридичних осіб);

в) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

г) копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);

ґ) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

д) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

е) копію рішення державної фіскальної служби про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);

є) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

4.3.2. Орендодавець має право встановлювати додаткові вимоги до переліку документів, які подаються потенційним орендарем.

4.3.3. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

4.4. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору, зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності. 

4.5.  В разі надходження до орендодавця заяви про оренду майна він протягом 15 робочих днів після дати її реєстрації розміщує в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради оголошення про намір передати майно в оренду, або відмовляє в укладанні договору оренди і про це повідомляє заявника.

4.5.1. Оголошення має містити таку інформацію:

а) адреса, площа, поверх об’єкта;

б) балансоутримувач об’єкта;

в) можливий строк оренди;

г) мета використання об’єкта.

4.6. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення про намір передати майно в оренду орендодавець приймає заяви про оренду майна.

4.7. Протягом 3-х робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником на підставі рішення сесії міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

4.8. В разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу на підставі розпорядження міського голови. При цьому незалежна оцінка майна не проводиться, орендна плата визначається в розмірі не менше  мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, затвердженої рішенням сесії міської ради, з врахуванням її індексації на дату укладання договору оренди.

4.9. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

4.10. У разі надходження двох і більше заяв про наміри на оренду майна орендодавець протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв оголошує конкурс на право оренди.

4.11. Орендодавець має право відмовити потенційному орендареві в праві оренди майна, надавши обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин такої відмови.

4.12. При розгляді питань про передачу майна в оренду орендодавець має право відмовити заявнику, у разі, якщо:

4.12.1. Прийнято рішення про приватизацію або відчуження об’єкта оренди.

4.12.2. Об'єкт включено до переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій згідно з рішенням сесії міської ради.

4.12.3. Об’єкт заплановано для передачі в оренду з метою використання під комерційну діяльність для збільшення надходжень до міського бюджету.

4.12.4. Об’єкт належить на правах оренди або іншому майновому праві іншим особам.

4.12.5. У разі наявності заяв на оренду майна з боку осіб, яким майно надається відповідно до законодавства та цього Положення без розміщення в засобах масової інформації оголошення про наміри передати майно в оренду та без проведення конкурсу.

4.12.6. Балансоутримувач не надав пропозиції про передачу майна в оренду.

4.12.7. Об’єкт оренди зарезервований для оперативного розміщення органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, комунальних підприємств тощо.

4.12.8. Запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на цій території міста.

 

5. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна

5.1. Конкурс на право оренди нерухомого майна (надалі-Конкурс) проводиться за наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних та/або юридичних осіб (надалі - Учасники).

5.1.1. Конкурс також може проводитися за ініціативою орендодавця.

5.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонує найбільшу орендну плату та найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта, що є основними критеріями.

5.3. Конкурсні умови на право оренди нерухомого майна визначаються орендодавцем з врахуванням пропозицій виконавчих органів міської ради та балансоутримувачів.

5.4. Конкурс оголошується орендодавцем.

5.5.  Оголошення про Конкурс повинно містити такі відомості:

а) інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження та характеристика);

б) початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати (за один метр квадратний без урахування податку на додану вартість);

в) конкурсні умови;

г) суму застави та розрахунковий рахунок, на який вона перераховується;

ґ) умови ознайомлення з об’єктом  оренди;

д) кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

е) дату, час і місце проведення конкурсу;

є) іншу інформацію (за наявності).

5.6. Оголошення про Конкурс публікується в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщується на  офіційному веб – порталі  міської ради не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати його проведення.

5.7. Прийом документів припиняється орендодавцем за 3 робочих дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

5.8. В Конкурсі беруть участь фізичні та юридичні особи, які своєчасно подали заяву про участь у конкурсі та матеріали, які визначені цим Положенням.

 

6. Умови та процедура проведення конкурсу

6.1. Для участі в Конкурсі учасник подає на розгляд Комісії такі матеріали:

6.1.1. Заяву на участь у Конкурсі (у формі, визначеній орендодавцем).

6.1.2. Відомості про учасника:

а) належним чином оформлену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

б) копії установчих документів (для юридичних осіб);

в) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

г) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

ґ) копію довідки про взяття на облік платника податку;

д) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

е) копію рішення державної фіскальної служби про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);

є) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

6.1.2.1. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

6.1.3. Учасники подають зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов Конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.

6.2. Усі учасники подають запечатану у конверті конкурсну пропозицію, в якій повинно міститися зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта. Відкриття конвертів здійснюється на засіданні Комісії.

6.3. Конкурс здійснюється в два етапи:

6.3.1. На першому етапі Комісія, на підставі письмових пропозицій учасників, визначає попереднього переможця конкурсу. Інформація про попереднього переможця конкурсу, його пропозиції та про проведення другого етапу конкурсу оголошуються головою Комісії учасникам.

6.3.1.1. У разі надання учасниками конкурсу рівних (однакових) конкурсних пропозицій переможець на першому етапі конкурсу не визначається.

6.3.2. На другому етапі Конкурсу учасники мають право вносити усні  пропозиції щодо збільшення розміру ставки орендної плати, визначеного найвищою за результатами першого етапу Конкурсу .

Збільшення розміру ставки орендної плати здійснюється учасником з кроком в розмірі не менше 10 відсотків від попередньо названого розміру ставки орендної плати. 

6.4. Комісія на засіданні визначає переможця за критеріями, встановленими умовами Конкурсу.

6.4.1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір ставки орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов Конкурсу та за інших рівних умов подальшої експлуатації об’єкта.

6.4.2. Якщо після того, як голова Комісії тричі оголосив останній розмір ставки орендної плати, від учасників не надійдуть пропозиції, заявлені ними в усній формі на засіданні Комісії щодо більш високого розміру ставки, голова Комісії оголошує переможця Конкурсу, який запропонував найвищий розмір ставки орендної плати.

6.4.3. Переможець Конкурсу на засіданні Комісії письмово прописує на бланку наданої їм конкурсної пропозиції запропоновану усно ставку орендної плати та засвідчує її особистим підписом.

6.5. Об’єкт оренди підлягає передачі переможцю Конкурсу після прийняття відповідного рішення сесією міською радою, що є підставою для укладення між орендодавцем та орендарем договору оренди і підписання акта  приймання-передання об’єкта оренди.

6.51. Орендодавець готує проект договору оренди та з урахуванням істотних умов, визначених цим Положенням, надає його орендарю.

6.6. У разі відмови переможця Конкурсу від укладання договору оренди, він укладається з учасником, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

В цьому випадку застава переможцю конкурсу, який відмовився укладати договір оренди, не повертається, а учаснику, з яким укладається договір оренди,  зараховується в рахунок наступних орендних платежів.

6.7. Переможець конкурсу, який відмовився від укладання договору оренди, не допускається до участі у повторному конкурсі на оренду даного нерухомого майна.

6.8. Конкурс проводиться повторно у випадку, коли від укладання договору оренди відмовився як переможець, так і учасник, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

6.9. У разі відсутності заяв на участь у Конкурсі, орендодавець при оголошенні повторного Конкурсу має право знизити початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати за користування майном, яке передається в оренду, не більше ніж на 10 відсотків.

6.10. Конкурс не проводиться у випадках:

6.10.1. Надання документів для участі в Конкурсі лише одним заявником.

При цьому, право оренди надається заявнику на загальних умовах, а орендна плата розраховується за його письмовою пропозицією, яка не може бути нижче початкової (стартової) ставки орендної плати.

6.10.2. Наявності заяви на конкурсний об’єкт від особи, яка відповідно до законодавства та цього Положення має право на отримання майна в оренду поза конкурсом.

6.11. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам Конкурсу та вимогам цього Положення, Конкурс вважається таким, що не відбувся.

 

7. Порядок створення, повноваження та організація діяльності комісії

7.1. Постійно діюча комісія з питання надання в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади                    м. Боярка, є дорадчим органом орендодавця та одночасно є конкурсною комісією на право оренди нерухомого майна (далі-Комісія).

7.2. Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

7.2.1. До складу Комісії входять представники виконавчого комітету, балансоутрумувача та депутати Боярської міської ради (за згодою).

7.2.2. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб у складі голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

7.2.3.  Комісія розпочинає свою роботу з моменту її створення.

7.3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

а) розгляд пропозицій учасників Конкурсу;

б) визначення переможця Конкурсу;

в) складання протоколів засідання конкурсної комісії;

г) розгляд пропозицій щодо оренди майна, в разі, коли передача може здійснюватися без застосування конкурсних засад;

ґ) інші повноваження, визначені цим Положенням. 

7.4. Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова Комісії:

7.5. Голова Комісії:

7.5.1. Скликає засідання Комісії.

7.5.2. Головує на засіданнях.

7.5.3. Дає доручення членам Комісії.

7.5.4. Організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.

7.6. Голова Комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів Комісії розділились порівну.

7.6.1. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує секретар Комісії.

7.7. Комісія правомочна розглядати питання при наявності членів комісії більше половини від її загального складу та здійснює роботу у формі засідань. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні та носять рекомендаційний характер.

7.8. Засідання Комісії є відкритими. У разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.

7.9. Після закінчення засідання Комісії складається протокол, в якому зазначаються:

а) відомості про учасників;

б) пропозиції учасників;

в) обґрунтування визначення переможця;

г) інші відомості (інформація) та пропозиції, прийняті за наслідками розгляду питань, включених до порядку денного засідання Комісії.

7.10. Протокол підписується всіма членами Комісії.

7.11. Протокол Комісії є підставою для підготовки орендодавцем пропозицій до розгляду на сесії міської ради.

 

8. Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди

Договір оренди - це договір, за яким орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування об'єкт оренди. Договір оренди укладається у письмовій формі.

Договір оренди повинен відповідати вимогам цього Положення, Цивільному та Господарському кодексам України і Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Всі договори оренди об'єктів оренди, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Боярка, повинні бути укладені згідно з формою договору оренди. Форма договору оренди затверджується Боярською міською радою згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

8.1. Договір оренди укладається на строк, встановлений договором. 

8.2. Договір оренди строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

8.3. Підставою для укладення договору оренди є рішення сесії міської ради, за винятком особливостей, визначених цим Положенням.

8.4. Договір оренди вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

8.4.1. Обчислення строку дії договору оренди починається з дня його укладення (підписання або нотаріального посвідчення та державної реєстрації). 

8.4.2. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, є укладеним з моменту державної реєстрації такого договору.

8.5. Договір оренди укладається в місячний термін з дня прийняття міською радою відповідного рішення, а при укладанні договору на новий термін з дня подання орендарем заяви.

8.5.1. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації укладається не пізніше двох місяців з дня прийняття міською радою відповідного рішення.

8.5.2. В разі необхідності Орендодавець рішенням міської ради вправі продовжити строки, визначені в пунктах 8.6, 8.6.1 цього Положення.

8.6. Розрахунок розміру орендної плати проводиться орендодавцем згідно з Методикою розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка.

8.6.1. Розрахунок розміру орендної плати підготовлений уповноваженими особами орендодавця додається до договору оренди та складає його невід`ємну частину.

8.6.2. Датою початку нарахування орендної плати є дата підписання договору оренди та акту приймання-передачі.

8.6.3.  Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

8.6.4. Орендна плата встановлюється в грошовій формі і вноситься незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря з дня підписання договору оренди.

8.7.5. Орендна плата розраховується відповідно до методики розрахунку орендної майна комунальної власності територіальної громади
м. Боярка  (далі – Методика) без врахування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

8.7.6. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках зміни Методики її розрахунку, зміни цін і тарифів (ставки орендної плати) та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України, рішеннями міської ради, що набрали чинності, у порядку, визначеному законодавством.

8.7.7. Вартість комунальних послуг, експлуатаційних витрат, інших послуг, що надаються спеціалізованими організаціями, не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з підприємствами (організаціями, тощо), що надають такі послуги.

8.8. Передання об’єкта оренди здійснюється тільки після укладення орендарем договорів з спеціалізованими підприємствами (організаціями, тощо), що надають комунальні послуги.

8.8.1. Передання об’єкта оренди здійснюється в строки та на умовах, визначених договором оренди, та оформляється актом, який підписується сторонами або їх уповноваженими представниками і є додатком до договору оренди та складає його невід`ємну частину.

8.9. Передання майна в оренду не припиняє права власності територіальної  громади м. Боярка на це майно. 

8.10. Істотні умови договору оренди визначені Примірним договором оренди, який є додатком до цього Положення.

Істотними умовами договору є:

а) об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

б) термін, на який укладається договір оренди;

в) орендна плата з урахуванням її індексації;

г) порядок використання амортизаційних відрахувань;

ґ) відновлення орендованого майна та умови його повернення;

д) виконання зобов'язань;

е) забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

є) порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

ж) відповідальність сторін;

з) страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

і) обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

ї)  укладення орендарем договорів з спеціалізованими підприємствами (організаціями, тощо), що надають комунальні послуги.

8.11. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

8.12. Договір оренди припиняється в разі:

а) закінчення строку, на який його було укладено; 

б) приватизації об’єкта оренди орендарем, на умовах, визначених договором купівлі-продажу, але в будь-якому випадку з моменту повної сплати за об’єкт по договору купівлі-продажу;

в) відчуження об’єкта власником;

г) банкрутства орендаря;

ґ) загибелі (знищення) об’єкта оренди;

  д) скасування (припинення) державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – орендаря.

8.13. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

8.14. В разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов’язаний повернути орендодавцю об’єкт оренди аналогічно порядку, встановленому для передачі майна в оренду.

8.14.1. Обов’язок щодо складання акта приймання-передання покладається на сторону, яка передає майно. У разі відсутності орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною орендодавцем.

8.14.2. Якщо орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта оренди сталися не з його вини.

8.15. В разі несвоєчасного звільнення об’єкта оренди при припиненні або розірванні договору оренди, орендар сплачує компенсацію за використання об’єкта оренди в розмірі подвійної орендної плати по день його передачі орендодавцеві за актом приймання-передання.

8.15.1. У разі, якщо орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

8.16. У разі відсутності протягом одного місяця до закінчення терміну дії договору заяви орендаря про намір переукласти договір на новий термін, договір вважається припиненим.

8.16.1. Продовження терміну дії договору здійснюється орендодавцем шляхом укладення договору оренди на новий термін.

8.16.2. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

8.16.3. Орендодавець забезпечує проведення незалежної оцінки комунального майна, що може бути наданим на умовах оренди за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням понесених витрат Орендарем (зараховуються в рахунок орендної плати, що належатиме до сплати ним в майбутньому).

8.17. Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий строк та на нових умовах за погодженням сторін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб орендодавця або з інших підстав, визначених законодавством.

8.17.1. У разі недосягнення домовленостей щодо умов договору переважне право орендаря припиняється.

8.17.2. У разі, якщо орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

8.18. Зміна або розірвання договору оренди допускається лише за згодою сторін, якщо інше не буде встановлено договором або законом.

8.19. Зміна або розірвання договору оренди вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди, крім випадків, визначених цим Положенням.

8.20. В разі зміни профілю (функціонального призначення) використання об’єкта оренди, розміру орендованої площі, що не перевищує 10 (десяти) відсотків від загальної площі об’єкта оренди, рішення міською радою не приймаються, а зміни до договору оренди вносяться за заявою орендаря, шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору оренди з одночасним перерахунком орендної плати.

8.21. Орендодавець має право контролювати стан, напрямки та ефективність використання орендованого майна, виконання істотних умов договору оренди.

8.22. Надання пільг по орендній платі та звільнення від її сплати здійснюється за рішення сесії міської ради.

 

9. Суборенда

 

9.1. Орендар має право передати в суборенду майно (його частину), яке ним орендується в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством.

9.2. Для отримання згоди на передачу об’єкта оренди (його частини) в суборенду орендар подає орендодавцю заяву, в якій вказується:

а) повна назва або прізвище, ім`я, по батькові суборендаря;

б) площа, яка передаватиметься в суборенду;

в) вид діяльності, яку буде провадити суборендар в об’єкті оренди (його частині);

г) проект договору суборенди;

ґ) відомості про суборендаря (відповідно до вимог орендодавця).

9.3. Підставою для передачі орендарем об’єкта оренди (його частини) в суборенду є:

9.3.1. Розпорядження міського голови - при передачі в суборенду площ, які не перевищують 30 (тридцяти) відсотків від основних орендованих площ.

9.3.2. Рішення сесії міської ради - при передачі в суборенду площ більше 30 (тридцяти) відсотків від загальної орендованої площі об’єкта оренди.

9.4. Строк надання майна (його частини) в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

9.5. При передачі орендарем майна (його частини) в суборенду на передані площі нараховується подвійна ставка орендної плати. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

9.6. Надання орендарю згоди на передачу майна (його частини) в суборенду оформляється додатковим договором до діючого договору оренди з одночасним перерахунком орендної плати.

9.7. Орендар в десятиденний термін з дня підписання додаткового договору до договору оренди надає орендодавцю копію договору суборенди.

9.7.1. В разі припинення або розірвання договору суборенди орендар письмово повідомляє про це орендодавця.

9.8. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

 

10. Особливості оформлення права довгострокової оренди

10.1. У разі, якщо орендар виявив бажання укласти договір довгострокової оренди майна на термін більше трьох років, то він звертається до орендодавця з відповідною заявою.

10.2. За право довгострокової оренди орендар сплачує внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, що складає 10 відсотків від розміру річної орендної плати, помноженої на кількість років оренди.

10.3. При конкурсному відборі претендентів на право укладення договору довгострокової оренди, вартість права такої оренди визначається за результатами конкурсу.

10.4. Термін сплати коштів за право довгострокової оренди визначається Комісією, але не може становити більше тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення сесії міської ради.

10.5. Внесок за право довгострокової оренди, в рахунок орендної плати не зараховується.

10.6. В разі припинення договору оренди або розірвання його за погодженням сторін, або дострокового його розірвання за рішенням суду, невикористана сума внеску, сплаченого за право довгострокової оренди, орендарю не повертається та не зараховується в рахунок погашення боргу по орендній платі.

 

11. Поліпшення майна

11.1. Орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати невід’ємні поліпшення орендованого майна в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та іншими нормативними актами та за згодою орендодавця.

11.2. Витрати, пов’язані з виконанням робіт  реконструкції, реставрації об’єкта оренди, орендарю не повертаються та не зараховуються в рахунок орендної плати та при приватизації об’єкта оренди.

 

12. Заключні положення

12.1. Спори, пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Боярка, вирішуються в порядку, встановленому законодавством. 

12.2. В разі змін, які відбулися в законодавстві під час дії цього Положення, норми цього Положення застосовуються в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

Додаток 1

до Положення про оренду об'єктів

комунальної власності територіальної громади

міста Боярка

Боярському міському голові

________________________

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                             

 

З А Я В А

 

__________________________________________________________________

                            ( повне найменування фізичної особи або юридичної особи)

просить  передати в оренду нежитлове приміщення (або окремо індивідуально визначене приміщення), загальною площею _____ кв.м., яке розташовано за адресою:

_____________________________________________________________________________.

Строком на ___________________________________________________________________

Мета оренди __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

          Узяті на себе зобов'язання зобов'язуюся виконати вчасно і у повному обсязі.
         

До заяви додаю документи на ______ аркушах:

 

1.____________________________________________________ на _____ аркушах

2.____________________________________________________ на _____ аркушах

3.____________________________________________________ на _____ аркушах

4.____________________________________________________ на _____ аркушах

5.____________________________________________________ на _____ аркушах

 

Реквізити:

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

 

Керівник ________________                             ______________________________________

                        ( підпис)                                                                      (прізвище, ім’я по батькові)

 

М.П.   “____”________р.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішення чергової 36 сесії

Боярської міської ради VII скликання

від 09 листопада 2017 р. № 36/1180

 

М Е Т О Д И К А

розрахунку орендної плати майна комунальної власності

територіальної громади м. Боярка

 

1. Методика розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму одержання орендної плати майна комунальної власності    територіальної     громади м. Боярка, відповідно до Законів України “Про оренду державного та комунального майна” та  “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням основних положень Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (далі – Методика №786), та з урахуванням змін внесених Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 23.11.2016 №930.

У разі внесення до законодавчих актів, що врегульовують відносини оренди комунального майна (у тому числі про Державний бюджет України на поточний рік), норм, які стосуються особливостей розрахунку розміру орендної плати за користування комунальним майном, вони також враховуватимуться при розрахунку розміру орендної плати за користування майном територіальної громади місба Боярка.

2. Розмір орендної плати визначаються відповідно до цієї Методики без врахування податку на додану вартість (далі – ПДВ) та для кожного орендаря окремо.

 Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

 3. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами проведеного конкурсу.

4. Організації та установи, які фінансуються з міського бюджету та комунальні підприємства, засновником яких є Боярська міська рада звільняються від орендної плати.

5. Орендна плата за оренду нерухомого майна визначається у розмірі
1 гривня за рік (без ПДВ) для окремої категорії орендарів згідно п. 10 Методики №786, та для громадських організацій ветерані, на діяльність яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

6. Орендна  плата  розраховується у такій послідовності:

- визначається  розмір  річної  орендної  плати; 

- на основі розміру річної орендної  плати  встановлюється  розмір орендної  плати за перший місяць оренди;

 - з  урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди;

- у разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а у разі необхідності на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна.

8. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де   Вп  -  вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор  -  орендна  ставка (Додаток№1).

          Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп  -  вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп  -  площа орендованого  приміщення,  кв.м; 

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

             Опл.міс. = Опл : 12  х Іп.р. х Ім,

                                    
Опл - річна орендна  плата,  визначена  за  цією  Методикою, грн.; 

Іп.р.  - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

          Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Розмір добової орендної плати визначається за формулою:

 

 Сод=Со/Д

 

де    Сод - добова орендна плата, грн;

         Со - місячна орендна плата,грн.;

            Д - кількість діб роботи об”єкта оренди;

         

Розмір погодинної орендної плати визначається за формулою:

         

Сог=Сод/Г

 

де    Сог - розмір погодинної орендної плати, грн.;

        Сод - добова орендна плата, грн.;

         Г - кількість годин роботи об’єкта оренди протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір добової орендної плати та погодинної плати коригується з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Податок на додану вартість сплачується орендарями у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством.

9. У разі надання в оренду (суборенду)  майна, що перебуває на балансі виконавчого комітету та підприємств – орендна плата в повному обсязі перераховується Орендарем до міського бюджету.

10. В окремих випадках, на підставі рішення виконавчого комітету, розмір орендної плати може бути встановлений за домовленістю сторін, але  не менше розрахункової суми за Методикою.

11. Якщо орендар використовує приміщення для здійснення кількох видів діяльності розмір Сор встановлюється за той вид діяльності, за який передбачено найбільший розмір коефіцієнта.

 Якщо орендар орендує декілька приміщень, що є окремими об’єктами, то розмір орендної плати встановлюється за кожне приміщення окремо і Сор застосовується залежно від мети використання  кожного приміщення окремо.

12. У разі оренди нерухомого майна, яке знаходиться у стані, непридатному до експлуатації, і потребує значних інвестицій для реконструкції, при розрахунку місячної орендної плати застосовується коефіцієнт  Кст.п.= 0,1 – 0,7 до моменту введення об’єкта в експлуатацію.

Визначення таких об’єктів та розміру коефіцієнта покладається на виконавчий комітет. Мінімальний розмір коефіцієнта Кст.п. застосовується не більше 1 року.

Надалі коефіцієнт Кст. п. кожні 3 місяці збільшується на 0,2.

13. Проведення незалежної оцінки вартості об'єкта оренди здійснюють суб'єкти оціночної діяльності, які визнані переможцями за результатами відповідних конкурсів.

Вартість робіт пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об'єктів, що на день набуття чинності даного рішення використовуються на умовах оренди, відшкодовується Орендарем та зараховується в рахунок орендної плати, що належатиме до сплати ним в майбутньому.

Орендодавці забезпечують проведення незалежної оцінки комунального майна, що може бути наданим на умовах оренди, за рахунок власних коштів з послідуючим відшкодуванням понесених витрат Орендарем.

14. Крім орендної плати орендарі сплачують за окремими рахунками балансоутримувача, а також за договорами з відповідними спеціалізованими організаціями витрати:

  - на спільну експлуатацію будівлі та прибудинкової території;

- плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв'язок та ін.);

- виконання робіт по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки.

15. Стягнення заборгованості по орендній платі проводиться Орендодавцем в установленому законодавством порядку.

16. Затвердити орендні ставки за використання нерухомого майна (Додаток 1)

                            

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати майна  комунальної власності територіальної громади м. Боярка

 

                          ОРЕНДНІ СТАВКИ
                     за використання цілісних
            майнових комплексів державних підприємств

 

------------------------------------------------------------------

|             Найменування             |Орендна ставка, відсотків|

|--------------------------------------+-------------------------|

|Цілісні майнові комплекси державних   |                         |

|підприємств:                          |                         |

|--------------------------------------+-------------------------|

|тютюнової промисловості, лікеро-      |            25           |

|горілчаної та виноробної              |                         |

|промисловості, радгоспів заводів (що  |                         |

|виробляють виноробну продукцію)       |                         |

|--------------------------------------+-------------------------|

|з виробництва електричного та         |            20           |

|електронного устатковання, деревини та|                         |

|виробів з деревини, меблів, з         |                         |

|організації концертно-видовищної      |                         |

|діяльності та виставкової діяльності, |                         |

|ресторанів, морського, залізничного   |                         |

|та автомобільного транспорту,         |                         |

|торгівлі, випуску лотерейних білетів  |                         |

|та проведення лотерей, кольорової     |                         |

|металургії, нафтогазодобувної         |                         |

|промисловості                         |                         |

|--------------------------------------+-------------------------|

|електроенергетики, газової, хімічної і|            16           |

|нафтохімічної промисловості, чорної   |                         |

|металургії, зв'язку, швейної та       |                         |

|текстильної промисловості,            |                         |

|ресторанного господарства (крім       |                         |

|ресторанів), з виробництва            |                         |

|транспортних засобів, устатковання та |                         |

|їх ремонту, виробництва машин та      |                         |

|устатковання, призначеного для        |                         |

|механічного, термічного оброблення    |                         |

|матеріалів або здійснення інших       |                         |

|операцій, з виробництва гумових та    |                         |

|пластмасових виробів, лісового        |                         |

|господарства, рибного господарства,   |                         |

|целюлозно-паперової промисловості,    |                         |

|переробки відходів, видобування       |                         |

|неенергетичних матеріалів, з надання  |                         |

|додаткових транспортних послуг та     |                         |

|допоміжних операцій, паливної         |                         |

|промисловості, побутового             |                         |

|обслуговування                        |                         |

|--------------------------------------+-------------------------|

|сільського господарства, харчової     |            12           |

|промисловості (крім лікеро-горілчаної |                         |

|та виноробної промисловості),         |                         |

|радгоспів-заводів, крім тих, що       |                         |

|виробляють виноробну продукцію),      |                         |

|металообробки, освіти, науки та       |                         |

|охорони здоров'я, легкої (крім швейної|                         |

|та текстильної) промисловості, з      |                         |

|виробництва будівельних матеріалів    |                         |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Інші об'єкти                          |            10           |

------------------------------------------------------------------
 


 

                                                      

                          ОРЕНДНІ СТАВКИ
           за використання нерухомого державного майна

 

------------------------------------------------------------------

|  Використання орендарем нерухомого майна за цільовим |  Орендна|

|                       призначенням                   |  ставка,|

|                                                      |відсотків|

|------------------------------------------------------+---------|

|1. Розміщення казино, інших гральних закладів,        |   100   |

|гральних автоматів                                    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів,     |    45   |

|   пунктів обміну валюти                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|3. Розміщення:                                        |    40   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,  |         |

|дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств|         |

|нерухомості), банкоматів                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ресторанів з нічним режимом роботи                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, |         |

|виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного       |         |

|каміння, антикваріату, зброї                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   офісних приміщень операторів телекомунікацій, які  |         |

|  надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,      |         |

|  операторів та провайдерів телекомунікацій, які      |         |

|  надають послуги доступу до Інтернету                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|4. Розміщення:                                        |    30   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   виробників реклами                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв,   |         |

|кабінетів масажу, тренажерних залів                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу автомобілів        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   зовнішньої реклами на будівлях і спорудах          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|5. Організація концертів та іншої                     |    25   |

|видовищно-розважальної діяльності                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять  |    22   |

|туроператорську та турагентську діяльність, готелів   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять  |    21   |

|діяльність з ремонту об'єктів нерухомості             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|8. Розміщення:                                        |    20   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   клірингових установ                                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень, що здійснюють технічне обслуговування  |         |

|та ремонт автомобілів                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень з ремонту ювелірних виробів             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ресторанів                                         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   приватних закладів охорони здоров'я                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що діють на основі       |         |

|приватної власності і провадять господарську          |         |

|діяльність з медичної практики                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   розміщення торговельних об'єктів з продажу         |         |

|окулярів, лінз, скелець                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність  |         |

|у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування|         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   редакцій засобів масової інформації:               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - рекламного та еротичного характеру               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, що засновані в Україні міжнародними         |         |

|організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб|         |

|інших держав, осіб без громадянства                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу     |         |

|випуску становлять матеріали іноземних засобів масової|         |

|інформації                                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, що засновані за участю суб'єктів            |         |

|господарювання, одним із видів діяльності яких є      |         |

|виробництво та постачання паперу, поліграфічного      |         |

|обладнання, технічних засобів мовлення                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|9. Розміщення:                                        |    18   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   крамниць-складів, магазинів-складів                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу:                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових   |         |

|виробів                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   промислових товарів, що були у використанні        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   автотоварів                                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   відео- та аудіопродукції                           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   офісних приміщень,крім офісних приміщень операторів|         |

| телекомунікацій, які надають послуги рухомого        |         |

|(мобільного) зв’язку, операторів та провайдері        |         |

| телекомунікацій, які надають послугу доступу до      |         |

| Інтернету                                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   технічних засобів і антен операторів               |         |

| телекомунікацій, які надають послуги рухомого        |         |

| мобільного) зв’язку,операторів та провайдерів        |         |

| телекомунікацій, які  надають  послуги доступу       |         |

| до Інтернету”                                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,      |    17   |

|діяльність яких спрямована на організацію та          |         |

|проведення занять різними видами спорту               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|11. Розміщення:                                       |    15   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають послуги,      |         |

|пов'язані з переказом грошей                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   бірж, що мають статус неприбуткових організацій    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що   |         |

|здійснюють продаж товарів підакцизної групи           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій        |         |

|ветеринарної медицини                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з|         |

|організації шлюбних знайомств та весіль               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   складів                                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

| суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з  |         |

|вирощування квітів, грибів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|12. Розміщення:                                       |    13   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів ресторанного господарства з постачання    |         |

|страв, приготовлених централізовано для споживання в  |         |

|інших місцях                                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають послуги з     |         |

|утримання домашніх тварин                             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|13. Розміщення:                                       |    12   |

|------------------------------------------------------+---------|

| суб'єктів господарювання, що діють на основі         |         |

|приватної власності і надають послуги з перевезення та|         |

|доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська  |         |

|служба)                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   стоянок для автомобілів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|14. Розміщення:                                       |    10   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   комп'ютерних клубів та інтернет-кафе               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ветеринарних аптек                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   рибних господарств                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   приватних навчальних закладів                      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу книг, газет і      |         |

|журналів, виданих іноземними мовами                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні,  |         |

|проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи|         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   видавництв друкованих засобів масової інформації та|         |

|видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   редакцій засобів масової інформації, крім          |         |

|зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього     |         |

|додатка                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|15. Проведення виставок непродовольчих товарів без    |    10   |

|здійснення торгівлі                                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають |     9   |

|продовольчі товари                                    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|17. Розміщення:                                       |     8   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не        |         |

|здійснюють продаж товарів підакцизної групи           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек, що реалізують готові ліки                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу продовольчих       |         |

|товарів, крім товарів підакцизної групи               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|18. Розміщення:                                       |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу ортопедичних       |         |

|виробів;                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ксерокопіювальної техніки для надання населенню    |         |

|послуг із ксерокопіювання документів;                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   фотоательє.                                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|19. Проведення виставок образотворчої та книжкової    |     7   |

|продукції, виробленої в Україні                       |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|20. Розміщення:                                       |     6   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів |         |

|підакцизної групи                                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   фірмових магазинів вітчизняних промислових         |         |

|підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють |         |

|товари підакцизної групи                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   об'єктів поштового зв'язку на площі, що            |         |

|використовується для надання послуг поштового зв'язку |         |

|------------------------------------------------------+---------|

| суб'єктів господарювання, що надають послуги з       |         |

|перевезення та доставки (вручення) поштових           |         |

|відправлень                                           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

| торговельних об'єктів з продажу поліграфічної        |         |

|продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та      |         |

|аудіопродукції, що призначається для навчальних       |         |

|закладів                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|21. Розміщення:                                       |     5   |

|------------------------------------------------------+---------|

|державних та комунальних закладів охорони здоров'я,   |         |

|що частково фінансуються за рахунок державного  та    |         |

|місцевих бюджетів                                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   оздоровчих закладів для дітей та молоді            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   санаторно-курортних закладів для дітей             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   державних навчальних закладів, що частково         |         |

|фінансуються з державного бюджету, та навчальних      |         |

|закладів, що фінансуються з місцевого бюджету         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|торговельних об'єктів з продажу книг, газет і         |         |

|журналів, виданих українською мовою                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   відділень банків на площі, що використовується для |         |

|здійснення платежів за житлово-комунальні послуги     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове   |         |

|обслуговування населення                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|22. Розміщення:                                       |     4   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів |         |

|підакцизної групи, у навчальних закладах та військових|         |

|частинах                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   громадських вбиралень                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   камер схову                                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

| видавництв друкованих засобів масової інформації та  |         |

|видавничої продукції, що видаються українською мовою  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|23. Розміщення:                                       |     3   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек на площі, що використовується для            |         |

|виготовлення ліків за рецептами                       |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають ритуальні     |         |

|послуги                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень художників, скульпторів, народних       |         |

|майстрів площею менш як 50 кв. метрів                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   органів місцевого самоврядування та їх             |         |

|добровільних об'єднань (крім  асоціацій органів       |         |

|місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   науково-дослідних установ, крім бюджетних          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|24. Розміщення:                                       |     2   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек, які обслуговують пільгові категорії         |         |

|населення                                             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   організацій, що надають послуги з нагляду за       |         |

|особами з фізичними чи розумовими вадами              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   бібліотек, архівів, музеїв                         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   дитячих молочних кухонь                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу продовольчих       |         |

|товарів для пільгових категорій громадян              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|25. Розміщення:                                       |     1   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів соціального захисту для бездомних         |         |

|громадян, безпритульних дітей та установ, призначених |         |

|для тимчасового або постійного перебування громадян   |         |

|похилого віку та інвалідів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   державних та комунальних позашкільних навчальних   |         |

|закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та       |         |

|молоді) та дошкільних навчальних закладів             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів соціального обслуговування для сімей,     |         |

|дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого  |         |

|бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної      |         |

|реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для        |         |

|дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського       |         |

|піклування, соціальних центрів матері та дитини,      |         |

|центрів соціально-психологічної допомоги,  центрів    |         |

|реабілітації дітей та молоді з функціональними        |         |

|обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та     |         |

|молоді                                                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|26. Розміщення транспортних підприємств з:            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   перевезення пасажирів                              |    15   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   перевезення вантажів                               |    18   |

|------------------------------------------------------+---------|

|27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних|         |

|та благодійних організацій на площі, що не            |         |

|використовується для провадження підприємницької      |         |

|діяльності і становить:                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   не більш як 50 кв. метрів                          |     3   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   понад 50 кв. метрів                                |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|28. Розміщення громадських організацій інвалідів на   |         |

|площі, що не використовується для провадження         |         |

|підприємницької діяльності і становить:               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   не більш як 100 кв. метрів                         |     1   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   понад 100 кв. метрів                               |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що         |     5   |

|виготовляють рухомий склад міського електротранспорту |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|29. Інше використання нерухомого майна                |    15   |

------------------------------------------------------------------
 

_______________
Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних  юридичних  і
          фізичних  осіб,  що  є суб'єктами малого підприємництва,
          які  провадять  виробничу  діяльність  безпосередньо  на
          орендованих    виробничих    площах    (крім    офісів),
          застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

 

                                                                                                                  

 

 

Затверджено рішення чергової 36 сесії

Боярської міської ради VII скликання

від 09 листопада 2017 р. № 36/1180

 

Договір оренди комунального майна

 

 Місто Боярка                                                                                     20____  року

 

Боярська міська рада (надалі - Орендодавець) в особі міського голови (прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування»,  з однієї сторони, та ____________ (повна назва особи Орендаря) (надалі - Орендар) в особі _____________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі ________ (статут, довіреність тощо) з іншого боку, уклали цей

 

Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець відповідно до рішення міської ради №_______  від __.________ 200 _ року передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме майно комунальної власності міста     _______  (надалі - Майно), площею _______ кв. м, розміщене за адресою: ______________, на_____ поверсі(ах) _________ (будинку, приміщення, будівлі)____, що знаходиться на балансі ____________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за________ (експертною оцінкою, залишковою вартістю) _____грн.

Майно передається в оренду з метою _______.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна


2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.

Власником майна залишається територіальна громада м. Боярка, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною відповідно до Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка ( надалі Методика), затвердженої рішенням міської ради №______  від  __.________  20____ року.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю.
Орендар повертає Майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

 

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики і становить за перший місяць оренди _______ грн.

 Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.3. У разі надання в оренду майна, що перебуває на балансі виконавчого комітету, або комунального підприємства орендна плата в повному обсязі перераховується Орендарем до міського бюджету.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

 

4. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

4.1. Сплатити вартість робіт пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єктів, що на день набуття чинності даного рішення використовуються на умовах оренди та зарахувати, за згодою Орендодавця, в рахунок орендної плати, що належатиме до сплати ним в майбутньому.

У 10 денний термін з дня укладення даного договору відшкодувати Орендодавцеві понесені ним витрати у зв’язку з проведенням незалежної оцінки об’єкту оренди, за умови наявності таких витрат.

4.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.3. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

4.4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.5. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна.

4.6. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством.

4.7. Щоквартально, до 12 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку).

4.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

4.9. Укласти з Балансоутримувачем договір про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю, а також договори з відповідними спеціалізованими організаціями на плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв'язок та ін.); на виконання робіт по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки; на спільну експлуатацію будівлі та прибудинкової території.

 

5. Права Орендаря

Орендар має право:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. За згодою Орендодавця надавати Майно в суборенду, в межах терміну та вартості оренди.

5.3. З дозволу Міськвиконкому вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

 

6. Обов’язки Орендодавця:

 

6.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.3. Вартість робіт  пов’язаних   з проведенням незалежної оцінки об’єктів, що на день  набуття чинності даного рішення,  використовуються на умовах  оренди  зарахувати в рахунок орендної плати, що належатиме до сплати Орендарем в майбутньому.

 

7. Права Орендодавця:

 

7.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

 

8. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

8.1. За невиконання зобов’язань  за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами  України за договором .

8.2. У разі банкрутства Орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно законодавства України.

8.3. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує орендодавцеві  пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

8.4. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10 % від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов’язання».

8.5. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

9. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

9.1. Цей Договір укладено строком на ___, що діє з "__" ____ 20__ р. до "__" ____ 20__ р. включно.

9.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати — до виконання зобов’язань.

9.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

9.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення — власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

9.6.Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на п’ять років.

Орендар, який  має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна”.

У разі якщо орендодавець має намір використовувати зазначене майно для  власних потреб, він повинен письмово повідомити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до зазначеного терміну договору.

9.7. Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін , крім випадків, якщо  орендоване майно необхідне для потреб його власника.”

9.8. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників).

9.9. Чинність цього Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем відповідно до чинного законодавства;

- загибелі (знищення) об'єкта оренди у разі форс мажорних обставин;

- коли Орендар призупиняє господарювання.

9.10. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням Господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

9.11.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення місячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати згідно договору;

9.12.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі, на умовах передбачених у договорі оренди.

9.13.Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати  збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

9.14. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.15. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця, Орендаря.

 

10. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 Орендодавець ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Орендар           ____________________________________________________

   ____________________________________________________

 

11. Додатки
 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

  • розрахунок орендної плати;
  • звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;
  • акт приймання-передачі орендованого Майна;
  • витяг з Державного реєстру правочинів про державну
Опубліковано: 13 листопада 2017, 15:07